Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

OGŁOSZENIE GPM- 6/2020


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: planowane przetargi
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Lubicz
Ogłaszający: B U R M I S T R Z Strzelec Krajeńskich

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E GPM- 6/2020
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z dnia  07 lutego 2020r.
 
 Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz. U. z 2020, poz.65) -  B U R M I S T R Z   Strzelec Krajeńskich
 
                                                       p    o    d    a    j   e
 
do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 13 lutego 2020r. do  5 marca 2020r. ogłoszenie o zamiarze  przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieograniczonego działki nr179/3  o pow. 659m2 położona w LUBICZU. Ww. działka wpisana jest w księdze wieczystej  GW1K/00028121/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich.
Nieruchomość niezabudowana, dotychczas zagospodarowana jako ogród i ogrodzona siatką łącznie z posesją nr 35. Na działce znajdują się nasadzenia ozdobne i drzewa. 
Działka o kształcie regularnym. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, siedliskowa, park tereny rolne i zadrzewione.  
Przez środek działki przebiega przyłącze wodne doprowadzające wodę do posesji nr 35.
Wzdłuż ulicy nad działką przebiega napowietrzna linia NN, słup z lampą oświetleniową w działce. W akcie sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiony stosowny zapis o nieodpłatnym, na czas nieokreślony  dostępie właścicielom mediów w przypadku awarii lub modernizacji. Przy działce znajduje się  słup telefoniczny.
Brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym położona jest zbywana nieruchomość. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie  - teren stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej (MU).
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla tego terenu nie została wydana.
 
Wartość  nieruchomości - 9.400,00zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy czterysta 00/100)
 
Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. 
Nabywca przyjmuje   nieruchomość w stanie istniejącym. 
Organizator nie odpowiada za wady ukryte.
Brak zobowiązań dla nieruchomości.
Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych pozbawionych prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeśli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu  tj. do 26  marca 2020r.
Ogłoszenie o przetargu  (wraz z ceną wywoławczą) podane zostanie do publicznej wiadomości po upływie wyżej wymienionych terminów.
Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich ( pokój nr 32, II piętro ) 
nr tel. 95 76 36 332
 
 
 
Strzelce Kraj. 07 lutego 2020r.                                     Burmistrz Strzelec Krajeńskich
                                                                                                     Mateusz FEDER

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl