Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ nr 75/2019


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

WYKAZ nr  75/2019
Gubin, dn. 08.11.2019 r.  
Burmistrz Miasta Gubina
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.
 

 

 

Miejsco-wość

Ulica

Nu-mer lo

-ka

-lu

 

Nr dział-ki

Po-wierz-chnia dział

-ki

(m2)

Nr

zarzą-dzenia

Nr KW

Pow. użyt-kowa loka

-lu

i pow.

po-

miesz-czeń przy-

należ-

nych

(m2)

Udział w częściach wspól-nych nierucho-mości

 

Cena lokalu mieszkal-nego (zł)

 

War-tość udziału w grun-cie (zł)

 

Przezna-czenie

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

GUBIN

 

Rydla 2

 

5

 

166/6

 

681

 

253.2019

z dnia

06.09.2019

 

ZG2K/00004901/3

67,30

 

 

- współwła-sność w udziale

 

67/671

 

133.200,00

 

wartość udziału 4.100,00

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Śląska 10

 

3

 

181/6

 

234

 

287.2019

z dnia

10.10.2019

 

ZG2K/00005135/9

65,30

 

 

- współwła-sność w udziale

 

125/1000

 

109.000,00

 

wartość udziału 1.300,00

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Lenino 2

 

2

 

231/4

 

425

 

278.2019

z dnia

03.10.2019

 

 

ZG2K/00009572/2

63,60

37,60

 

- współwła-sność w udziale

 

263/1000

 

116.100,00

 

wartość udziału 4.700,00

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Racławicka 33

 

1

 

235/2

 

469

 

277.2019

z dnia

03.10.2019

 

 

ZG2K/00006318/3

45,00

44,00

 

 

- współwła-sność w udziale

 

220/1000

 

83.000,00

 

wartość udziału 5.100,00

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Gubin o statusie miejskim przeznacza do sprzedaży ww. wymienione nieruchomości według przedstawionego wykazu. Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 08.11.2019r. do dnia 29.11.2019r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej "Wiadomości Gubińskie".
 
Dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późń. zm.) ustala się termin złożenia wniosku do 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. 20.12.2019r. Po upływie tego terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostaną podpisane umowy notarialne.  
Cena lokali  mieszkalnych nie obejmuje bonifikat przysługujących nabywcy przy wykupie oraz należnego na dzień wykupu mieszkania podatku VAT.
Nieruchomości lokalowe są obciążone tytułem prawnym do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym.
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl