Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych - ul. Śląska


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: planowane przetargi
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin - ul. Śląska
Ogłaszający: BURMISTRZ MIASTA GUBINA
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 09.12.2019
Cena: 45.000,00 zł

BURMISTRZ MIASTA GUBINA 
O G Ł A S Z A 
 
I  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

Lp.

 

Adres

Księga wieczysta

 

Opis lokalu

 

Cena wywoławcza lokalu i udziału w gruncie (netto)

 

Wysokość wadium

Ter-min prze-tar-gów odby-tych

Uwagi

1.

Śląska 23/5

dz. nr 221/1 o pow. 430,00 m2w obrębie 5, udział w gruncie

i częściach wspólnych budynku -129/1000

 

 

 

ZG2K/00005946/7

Lokal mieszkalny położony jest na poddaszu użytkowym dwukondygnacyjnego budynku, składa się z jednego pokoju, kuchni i łazienki z WC o łącznej pow. użytkowej 28,30 m2, przynależność do lokalu stanowi piwnica o pow. użytkowej 19,80 m2 i WC o pow. użytkowej 0,80 m2. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal składa się z 4 lokali mieszkalnych i jednego lokalu użytkowego. Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań osób trzecich.

 

Lokal -42.300,00 zł

wartość udziału w gruncie (129/1000)

- 2.700,00 zł.

Razem

45.000,00 zł

 

 

4.500,00 zł

 

 

 

-

Lokal w złym stanie technicznym, wymaga przeprowadzenia prac remontowych.

Układ funkcjonalny

korzystny.

Przetarg odbędzie się dnia 12 grudnia 2019 roku o godz. 11.00 w sali narad nr 102 Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24. 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w formie pieniądza, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Gubin o statusie miejskim, na konto  PKO BP 0/Zielona Góra nr 13102054020000050200278747, w taki sposób, aby najpóźniej 
w dniu 09 grudnia 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Gubin o statusie miejskim. 
Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości lokalowej, będącej przedmiotem przetargu, poprzez dokonanie oględzin oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną. 
Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 z późn. zm. Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010r. 
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu musi okazać się pełnomocnictwem notarialnym lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.  
Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U.  z 2014 r. poz. 1490) i przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.). 
Nabywca przyjmuje przedmiot przetargu w stanie istniejącym. Uprzątnięcie rzeczy pozostawionych w lokalu, będącym przedmiotem przetargu, odbędzie się staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.
Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. 
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 1 miesiąca, począwszy od dnia 07 listopada 2019.
Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24 - pokój nr 104 tel. 68 4558141, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl oraz na www.przetargi-komunikaty.pl
 
Przedmiotowy lokal oglądać można w dniu:
 
- 25 listopada 2019r.  w godz.  14:30 - 15:00, lokal nr 5 w budynku przy ulicy Śląskiej 23.
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl