Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

OGŁOSZENIE GPM-29 /2019


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: planowane przetargi
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Długie, Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 05.09.2019

O  G  Ł  O  S  Z E  N  I  E      Nr GPM-29 /2019
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z  26 lipca 2019 r.
 
          Burmistrz Strzelec Krajeńskich ogłasza I nieograniczone  przetargi  ustne na  sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gminnych
 
I. Działka gruntu nr 306/8 o powierzchni 244m2 położona w Długiem
 
Cena nieruchomości - 17.400,00 zł ( słownie złotych: siedemnaście tysięcy czterysta)
 
Cena wywoławcza  -   43.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące)
 
Wadium                   -    4.300,00zł (słownie złotych: cztery tysiące trzysta)
 
Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
 
Ww. działka wpisana jest w księdze wieczystej  GW1K/00014372/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich.
 
Działka niezabudowana, zlokalizowana we wschodniej części miejscowości, na obrzeżach zabudowy letniskowej. Dojazd drogą gruntową W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa letniskowa, lasy, niewielki zbiornik wody.
Położona  po prawej stronie drogi krajowej E-22 w kierunku Strzelce Krajeńskie - Dobiegniew. Bezpośredni dojazd do działki drogą gruntową o dość dużym wzniesieniu (ok.0,5 km od drogi wojewódzkiej. 
Nieruchomość całkowicie nieurządzona i niezagospodarowana. 
Na działce występuje duża ilość  drzew. Na wycinkę drzew należy uzyskać zgodę Burmistrza Strzelec Krajeńskich.
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna została wybudowana ( hydrant przy działce nr 306/10).
W przypadku określenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej oraz określenia warunków przyłączenia  należy wystąpić z pisemnym wnioskiem do Biura Obsługi Klienta ul. Walczaka 31 w Gorzowie Wlkp. - druki dostępne na stronie internetowej www.operator.enea.pl  oraz w BOK.
Warunki przyłączenia się do mediów określą poszczególni właściciele sieci na wniosek nabywcy nieruchomości.
Ww. działka znajduje się na terenie, dla którego tut. Urząd posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Długie, zatwierdzony Uchwałą nr XXX/229/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27.09.2012r. 
Zgodnie z zapisami w planie obszar, na którym położona jest działka oznaczony jest symbolem 1UTL - " funkcja -tereny pod zabudowę letniskową".
 
Brak zobowiązań dla nieruchomości.
Ww. działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Organizator nie odpowiada za wady ukryte.
 
 
(mapa w zał.)

 
II. Lokal mieszkalny nr 2 położony przy ul. Mickiewicza 8 w Strzelcach Krajeńskich o powierzchni użytkowej 20,3 m2 oraz udział w wysokości 48/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności działki 207 o powierzchni 708m2, na której posadowiony jest budynek.
Dla nieruchomości gruntowej została urządzona księga wieczysta GW1K/00016263/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Zbywany lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej.
 
Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze w budynku wielorodzinnym. 
Składa się z pokoju o pow. 15,10m2, przedpokoju z wnęka kuchenną o pow.3,29m2 oraz łazienki z wc o pow. 1,91m2. Nie posiada wyodrębnionych pomieszczeń przynależnych do lokalu.
Układ funkcjonalno-przestrzenny mniej korzystny: brak kuchni jedynie niewielka wnęka kuchenna bez oświetlenia; łazienka w niekorzystnym kształcie.
 
Lokal o niskim standardzie, wymagający gruntownego remontu.
Brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym
znajduje się zbywana nieruchomość. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Krajeńskie leży w obszarze
oznaczonym symbolem MM - teren zabudowy miejskiej.
 
Budynek objęty ochroną konserwatorska, wchodzi w skład  zespołu 
urbanistyczno-krajobrazowego l.dz. KL-I-5340/1/76 wydana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp.  nr KOK-I-21/76 z dnia 22.10.1976r.
 
Cena nieruchomości -  21.400,00zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta 00/100)
 
Cena wywoławcza -     35.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy) 
 
Wadium                -        3.500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset ) 
 
Ww. nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Brak zobowiązań dla lokalu.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Organizator nie odpowiada za wady ukryte.
 
 
UWAGA
Minimalne postąpienie - o które należy podwyższyć cenę  wywoławczą  przy licytacji każdej z ww. nieruchomości - zostanie ustalone przez uczestników przetargów bezpośrednio przed rozpoczęciem  każdej licytacji, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
 
Przetargi odbędą  się w dniu 12 września  2019r. od godz. 9.00 w sali nr 1 tutejszego Urzędu w kolejności jw. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne (cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców -  t.j.Dz.U.2014.1380zm), którzy wpłacą wadium w terminie do  5 września  2019r. na konto bankowe nr 49836200050399181920000020 Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy Oddział Strzelce Krajeńskie. 
Wpłacone wadium winno znajdować się na wyżej wymienionym koncie najpóźniej  w dniu 05 września 2019r.    
 
                    
Uczestnicy przetargu zobowiązani są przed otwarciem przetargu do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości oraz w odniesieniu do osób prawnych aktualny odpis z KRS - oryginału lub potwierdzonej notarialnie kserokopii, a w przypadku osób ich reprezentujących - pełnomocnictwo do udziału w przetargu potwierdzone notarialnie.
Zgodnie z art.ust.l pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2018r.,poz.l044 ze zm.) - w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa wyżej, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17.00zł (część IV załącznika do tej ustawy). Powyższej opłaty nie uiszcza się w przypadku gdy pełnomocnictwo udzielane jest: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście. W przypadku brania udziału w licytacji przez jednego z małżonków posiadających ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana jest zgoda drugiego współmałżonka - w formie aktu notarialnego - dotycząca wyrażenia zgody na udział w przetargu na kupno określonej nieruchomości.
 
W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej małżeńskiej należy przed przetargiem dostarczyć komisji przetargowej stosowny dokument potwierdzony notarialnie.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym natomiast będą zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21-dni od zamknięcia przetargu o terminie zawarcia aktu notarialnego (termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia).
Warunkiem nabycia nieruchomości, obok wygrania przetargu, jest wpłacenie całej ceny nieruchomości (wraz z podatkiem VAT dotyczącym dz. nr 306/8 w Długiem)  uzyskanej w przetargu na wskazane w protokole z przetargu konto bankowe.
Wpłacona kwota winna znajdować się na wskazanym w protokole koncie najpóźniej do czasu zawarcia umowy notarialnej.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia go w uzasadnionych przypadkach.
Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelca Kraj., nr tel. 76 36 332 ( pokój nr 32, 
II piętro).

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim, 
w gazecie lokalnej "Ziemia Strzelecka", na stronie internetowej Urzędu www.bip.strzelce.pl oraz w serwisie prasowym na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl
 
Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich (pokój nr 32, II piętro), nr tel. 76 36 332.
                                 
Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Mateusz FEDER
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl