Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: planowane przetargi
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Roszkowice
Ogłaszający: BURMISTRZ BYCZYNY
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 02.08.2019
Cena: 81.000,00 zł brutto

BURMISTRZ BYCZYNY

OGŁASZA

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

stanowiącej własność Gminy Byczyna.

 

Przedmiotem przetargu na sprzedaż jest nieruchomość zabudowana budynkiem stodoły położona w Roszkowicach.


1.Wg ewidencji gruntów:

- działka Nr 177/1 ark. mapy 2, obręb Roszkowice ("Piekło").

- powierzchnia: 0,3000ha

- użytek Bi

Kształt działki - nieregularny wielobok nieco zbliżony do kwadratu. Dojazd drogą z gruntu naturalnego utwardzoną kamieniami od drogi wojewódzkiej. Na działce zlokalizowana jest stodoła z cegły i kamienia o pow. zabudowy 475m2 i kubaturze 3450m3.

Dach budynku wysoki, dwuspadowy, drewniany, płatwiowo-kleszczowy, kryty dachówką ceramiczną. W budynku brak jest instalacji. Zużycie budynku stodoły wynosi 70%.

Teren uzbrojony w sieć energetyczną i wodociągową (około 150m).

 

2. Księga wieczysta Nr OP1U/00077605/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

 

3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna to teren strefy zabudowy mieszkaniowej z usługami.

 

4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI:

81.000,00 brutto

 

 

5. Obciążenia nieruchomości: BRAK

 

6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: BRAK

 

7. Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2019r. o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1, pokój nr 24.

 

8. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 8100,00zł nie później niż do dnia 2 sierpnia 2019r.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 

9. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

 

10. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości skutkuje przepadkiem wpłaconego wadium.

 

11. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Należność płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

 

12. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21dni od daty przeprowadzonego przetargu.

 

13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

14. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, wpisu do księgi wieczystej.

 

15. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

 

16. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1,

46-220 Byczyna, pokój Nr 27, tel. 77-413-41-50, wew.30.

 

17. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

 

BURMISTRZ

 

mgr Iwona Sobania

 

 

 Byczyna, dnia 03 lipca 2019r.

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl