Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE GPM- 18 /2019


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Długie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

OGŁOSZENIE  GPM- 18 /2019
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z dnia 10  czerwca  2019 r.

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz. U. Nr 2018 poz.2204 ze zm.) ? 

 

B U R M I S T R Z  

Strzelec Krajeńskich

podaje

do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj.

od 13 maja 2019r. do 04 lipca  2019r.

ogłoszenie o zamiarze  przeznaczenia do sprzedaży

w drodze przetargów ustnych nieograniczonych niżej
wymienionych  nieruchomości gminnych:


I. DZIAŁKI POŁOŻONE W DŁUGIEM

1/ działka gruntu nr 306/8 o powierzchni 244m2
Cena nieruchomości - 17.400,00 zł ( słownie złotych: siedemnaście tysięcy czterysta)
2/ działka gruntu nr 306/9 o powierzchni 256m2.
Cena nieruchomości - 18.200,00 zł ( słownie złotych: osiemnaście tysięcy dwieście)
3/ działka gruntu nr 306/10 o powierzchni 451m2.
Cena nieruchomości - 30.000,00 zł ( słownie złotych:  trzydzieści tysięcy )


Ww. działki wpisane są w księdze wieczystej  GW1K/00014372/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Strzelcach Krajeńskich.

Działki niezabudowane, zlokalizowane we wschodniej części miejscowości, na obrzeżach zabudowy letniskowej. Dojazd drogą gruntową W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa letniskowa, lasy, niewielki zbiornik wody
Działki położone są po prawej stronie drogi krajowej E-22 w kierunku Strzelce Krajeńskie ? Dobiegniew. Bezpośredni dojazd do działek drogą gruntową o dość dużym wzniesieniu (ok.0,5 km od drogi krajowej).
Nieruchomości całkowicie nieurządzone i niezagospodarowane.
Na działkach występuje duża ilość  drzew. Na wycinkę drzew należy uzyskać zgodę Burmistrza Strzelec Krajeńskich.
Została zrealizowana inwestycja, która umożliwi przyłączenie do wodociągu
i kanalizacji ( hydrant przy działce nr 306/10).
W celu określenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej oraz określenia warunków przyłączenia  należy wystąpić z pisemnym wnioskiem do Biura Obsługi Klienta ul. Walczaka 31 w Gorzowie Wlkp. ? druki dostępne na stronie internetowej www.operator.enea.pl  oraz
w BOK.
Warunki przyłączenia się do mediów określą poszczególni właściciele sieci na wniosek nabywcy nieruchomości.
Ww. działki znajdują się na terenie, dla którego tut. Urząd posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Długie, zatwierdzony Uchwałą nr XXX/229/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27.09.2012r.
Zgodnie z zapisami w planie obszar, na którym położone są działki oznaczony jest symbolem 1UTL ? funkcja ?tereny pod zabudowę letniskową?.

Brak zobowiązań dla nieruchomości.
Ww. działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Organizator nie odpowiada za wady ukryte.

II. Działka nr 347 no pow.544m2 poł. przy ul. Grodziskiej w Strzelcach Krajeńskich

Cena nieruchomości - 4.100,00 zł ( słownie złotych: cztery tysiące 00/100)

Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana na obrzeżach  miasta przy ul. Grodziskiej. Działka o wąskim kształcie, bardzo wydłużona (długość ok. 145m szerokość i ok. 4m długości) teren płaski.
W południowej części fragment dawnego siedliska, z pozostałościami fundamentów
i zakrzewione. Grunty sklasyfikowane są jako RIIIa.

Dla terenu tego brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego  Zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie zatwierdzonym Uchwałą Nr LIV/412/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z 16.10.2014r. działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod obszary rolnicze (R ). Ponadto działka znajduje się na obszarze ochrony krajobrazowej wyznaczonej  wokół zabytkowego, średniowiecznego układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Strzelce Krajeńskie tzn. w otoczeniu strefy "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej (obszar o promieniu 1000m od strefy "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej).
Ww. działka wpisana jesty w księdze wieczystej  GW1K/00016686/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich.

Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych pozbawionych prawa własności przed dniem

5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeśli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu  tj. do 25 lipca  2019r.

Ogłoszenie o przetargach (wraz z cenami wywoławczymi i podatkiem VAT-
w przypadku działek  położonych w Długiem) podane zostanie do publicznej wiadomości po upływie wyżej wymienionych terminów.


Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich ( pokój nr 32, II piętro )
nr tel. 76 36 332.


Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Mateusz FEDER
              


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl