Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE GPM- 20 /2019


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

OGŁOSZENIE GPM- 20 /2019
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z dnia  10 czerwca 2019r.


Burmistrz Strzelec Krajeńskich ogłasza II rokowania

po III przetargu ustnym nieograniczonym i I rokowaniach

zakończonych wynikiem negatywnym - na nabycie

lokalu mieszkalnego  nr 2 o  powierzchni

użytkowej 39,50m2 położonego w Licheniu  22

wraz z przynależnościami i udziałem 551/1223

w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności

działki 48/2 o powierzchni 904m2,
na której posadowiony jest budynek nr 22.


Lokal mieszkalny usytuowany jest w parterowym budynku
2-rodzinnym,niepodpiwniczonym. Składa się z dwóch pokoi, kuchni 

i wiatrołapu.
Do lokalu przynależy pomieszczenie w budynku gospodarczym 

o powierzchni 15,60m2.
Układ funkcjonalno-przestrzenny niekorzystny ? pokoje

przechodnie, wejście do pokoi przez kuchnię, brak przedpokoju i łazienki.

Stan techniczny  lokalu oceniany przez rzeczoznawcę jako niezadawalający,

kwalifikujący się do kapitalnego remontu.
Nieruchomość usytuowana w rozwidleniu dróg, zabudowana budynkiem

mieszkalnym dwurodzinnym i gospodarczym z dobudowanym garażem

i dwiema ubikacjami.
Instalacje : wodna, kanalizacja bezodpływowa, energia elektryczna,

piece. Instalacja zdekompletowana.   
Zbywany lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej.    
Z przedmiotowym lokalem związany jest udział 551/1223

w  częściach wspólnych budynku i prawie własności działki 

nr 48/2 o pow. 904m2, na której posadowione są budynki.
Dla nieruchomości gruntowej została urządzona księga

wieczysta GW1K/00032252/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy

w Strzelcach Krajeńskich

Nieruchomość  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Nabywca przyjmuje   nieruchomość w stanie istniejącym.
Organizator nie odpowiada za wady ukryte.
Brak zobowiązań dla nieruchomości.

Brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu, na którym znajduje się zbywana nieruchomość.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Strzelce Krajeńskie leży w obszarze oznaczonym

symbolem MU ? teren zabudowy mieszkaniowej.

Cena nieruchomości (wg operatu szacunkowego) - 29.500,00zł

(słownie złotych:  dwadzieścia dziewięć  tysięcy pięćset 00/100)

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z tut. Urzędem.

Termin I przetargu - 22 sierpnia 2018r.
Termin II przetargu - 25 października 2018r.
Termin III przetargu - 14 grudnia 2018r.
Termin I rokowań - 15 maja 2019r

WARUKI  ROKOWAŃ
I.
Cena wywoławcza - 12 .000,00 zł (słownie złotych:

dwanaście tysięcy 00/100)
Zaliczka - 1 .200,00 zł (słownie złotych:

jeden tysiąc dwieście 00/100)


Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obcymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczęta w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia zaliczki w wyznaczonym w ogłoszeniu o rokowaniach terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w rokowaniach, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obcymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wartości wysokości zaliczki ustalonej w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

II.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach.    

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać

w zamkniętych kopertach z napisem "II ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ

LOKALU LICHEŃ 22/2" w terminie 7 sierpnia  2019r. do godz. 14.00

w pokoju nr 3 (punkt informacyjny) Urzędu Miejskiego.

Zgłoszenie powinno zawierać:
-w przypadku osób fizycznych - imię, nazwisko i adres

(obojga małżonków)
-w przypadku osób prawnych - siedzibę, nr KRS jeżeli zgłaszającym

jest osoba prawna lub inny podmiot;
-datę sporządzenia zgłoszenia;
-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań

i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
-proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (jednorazowo lub ratalnie,

na czas nie dłuższy niż 10 lat)
-proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań

(termin realizacji remontu);
-kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę

do zwolnienia z tego obowiązku oraz pisemne oświadczenie o zobowiązaniu

do uiszczenia określonej wyżej zaliczki w przypadku uchylenia się od zawarcia

umowy sprzedaży.

Rokowania na nabycie przedmiotowego lokalu odbędą

12 sierpnia 2019r. o godz. 10.00
w sali nr 1 tutejszego Urzędu.

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne

(cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie o nabywaniu

nieruchomości przez cudzoziemców - t.j.Dz.U.2014.1380zm)

którzy wpłacą zaliczkę w terminie 7 sierpnia 2019r. na konto bankowe

nr 49836200050399181920000020 Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy Oddział Strzelce Krajeńskie.
Wpłacona zaliczka musi znajdować się na wyżej wymienionym

koncie najpóźniej w dniu 7 sierpnia  2019r.           

Małżonkowie biorą udział osobiście. W przypadku brania udziału

w rokowaniach przez jednego z małżonków posiadających ustrój

wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana jest zgoda drugiego

współmałżonka - w formie aktu notarialnego - dotycząca wyrażenia

zgody na udział w rokowania - na kupno określonej nieruchomości.
W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej małżeńskiej należy

przed rozpoczęciem rokowań  dostarczyć komisji  stosowny dokument

potwierdzony notarialnie
              
UWAGA
1.W przypadku równorzędnych ofert  decyduje oferta cenowa ustalona

z oferentami w drodze dodatkowych rokowań ustnych

2.W przypadku sprzedaży na raty:
- niespłacona  część  będzie podlegała zabezpieczeniu przez

ustanowienie hipoteki,
- pierwsza rata podlegać będzie zapłacie nie później niż do dnia

zawarcia aktu notarialnego,
  następne raty płatne w terminach określonych przez strony,
-rozłożona na raty niespłacona część podlega oprocentowaniu

przy zastosowaniu stopy
procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanych

przez Narodowy Bank Polski.

3.Brak dodatkowych warunków rokowań

Zaliczka wpłacona przez osobę, która wygra rokowania,

zostanie zaliczona na poczet nabycia nieruchomości lub pierwszej raty-

w przypadku sprzedaży na raty - pozostałym będą zwrócone w ciągu

trzech dni od dnia rokowań.

Nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21-dni od zamknięcia

przetargu o terminie zawarcia aktu notarialnego (termin ten nie może

być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia).

Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby,

która przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.
Burmistrz Strzelec Krajeńskich zastrzega sobie prawo zamknięcia

rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Bliższych informacji o rokowań udzielają pracownicy referatu

Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego

w Strzelcach Krajeńskich (pokój nr 32, II piętro ) nr tel. 76 36 332.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim,

zamieszczone
w gazecie lokalnej "Ziemia Strzelecka", na stronie internetowej Urzędu

www.strzelce.pl (BIP) oraz w serwisie prasowym na stronie internetowej

www.przetargi-komunikaty.pl


BURMISTRZ Strzelec Krajeńskich
Mateusz FEDER


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl