Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

OGŁOSZENIE GPM- 5/2019


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 28.02.2019

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E  GPM- 5/2019
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z dnia 04 lutego 2019r
 
Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 2018 poz.2204 ze zm.) -  B U R M I S T R Z   Strzelec Krajeńskich
              
p    o    d    a    j    e
 
do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od  07 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r. ogłoszenie o zamiarze sprzedaży w trybie bezprzetargowym niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzelce Krajeńskie
 
ZBYCIE NA PODSTAWIE ART. 37 UST.2 PKT 6 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI W CELU POPRAWIENIA WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ.
 
Niezabudowana działka nr 288/55 o powierzchni 124m2  położona w miejscowości Piastowo obręb geodezyjny Brzoza zbywana jest na podstawie art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. dz. nr 288/15.
 
Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej GW1K/00018018/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich.
 
Cena nieruchomości:  3.900,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące dziewięćset)
 
Nieruchomość niezabudowana. Dojazd drogą o nawierzchni trwałej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa wsi- mieszkaniowa, siedliskowa, garażowo-gospodarcza, obiekty dawnego PGR.
Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość brak planu zagospodarowania przestrzennego.  Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla tego terenu nie została wydana.
W studium   uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Strzelce Kraj. zatwierdzonego Uchwałą Nr LIV/412/14 z 16.10.2014r. działka oznaczona  jest symbolem MU - zabudowa  mieszkaniowa. 
 
Brak zobowiązań dla nieruchomości
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Organizator nie odpowiada za wady ukryte.
 
Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych pozbawionych prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeśli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do  21 marca 2019r.
 
 
 
 
 
 
Strzelce Kraj. 04 lutego 2019r.                                                                 Burmistrz Strzelec Krajeńskich
                                                                                                                       Mateusz Feder
 
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl