Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

OGŁOSZENIE GPM-4/2019


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: planowane przetargi
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Wełmin, Pielice
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 22.02.2019
Cena: 12.000,00 z

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E  GPM-4/2019
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z dnia  21 stycznia 2019r.
 
Burmistrz Strzelec Krajeńskich ogłasza I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż działek gminnych
 
I. Działka gruntu nr 175/2 o powierzchni 1067m2 położona w Wełminie.
 
Wartość  nieruchomości - 10.100,00 zł (słownie złotych : dziesięć  tysięcy sto)
Cena wywoławcza  -         12.000,00 zł (słownie złotych : dwanaście tysięcy )
Wadium  -                           1.200,00 zł (słownie złotych : jeden tysiąc dwieście)
Ww. działka wpisana jest w księdze wieczystej  GW1K/00026958/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w  Strzelcach Krajeńskich.
 
Położona na terenie, dla którego brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie zatwierdzonego uchwałą Uchwałą Nr LIV/412/14 z dnia 16.10.2014r. działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem R ? obszary rolnicze. 
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla tego terenu nie została wydana.
Wg ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego  sklasyfikowana jako Bi.
 
Dojazd drogą gruntową. Działka posiada nieregularny kształt. Konfiguracja terenu zróżnicowana, znajduje się w obniżeniu w stosunku do drogi, występują duże różnice poziomu na poszczególnych fragmentach działki. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta drzewostanem i krzewami. 
Na wycinkę  drzew należy uzyskać zgodę Burmistrza Strzelec Krajeńskich. 
Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny rolne. 
 
Urząd posiada zapewnienie Enea Operator Sp. z o.o. z dnia 08.11.2018r. w sprawie udzielenia informacji, że istniejące i planowane uzbrojenie jest wystarczające dla przyłączenia obiektu z mocą przyłączeniową w wysokości 16kW. Zapewnienie ma charakter wyłącznie informacyjny i ważne przez okres 12 miesięcy od dnia wydania. Na terenie objętym planowaną inwestycją istnieje sieć elektroenergetyczna, w związku z czym podczas prac budowlanych należy od tej sieci zachować odległości zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. W przypadku kolizji planowanej zabudowy/ zagospodarowania terenu, należy wystąpić do ENEA Operator Sp. z o.o. o określenie warunków usunięcia tej kolizji. 
Realizacja usunięcia kolizji będzie odbywać się kosztem strony powodującej powstanie kolizji.
 
Wg informacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich informujące o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej.
Warunki przyłączenia się do mediów określą poszczególni właściciele sieci na wniosek nabywcy nieruchomości.
  
Ww. działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Organizator nie odpowiada za wady ukryte.
 
II. Działka nr 40/2 o powierzchni 1832m2 położona w Pielicach.
 
Cena nieruchomości - 18.600,00 zł  ( słownie złotych:  osiemnaście  tysięcy sześćset)
Cena wywoławcza  -   21.000 ,00 zł (słownie złotych : dwadzieścia jeden tysięcy)
Wadium  -                     2.100 ,00 zł (słownie złotych : dwa tysiące sto)
 
Ww. działka wpisana jest w księdze wieczystej  GW1K/00028123/8  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich.
Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana przy głównej ulicy w centralnej części miejscowości Pielice, dojazd drogą asfaltową. Sąsiedztwo i otoczenie stanowią zabudowania wsi, budynek hydroforni, działki niezabudowane i grunty rolne.
Działka o kształcie regularnym i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu ze spadkiem w kierunku północnym. Teren niezagospodarowany, porośnięty chwastami, samosiewami drzew i krzewów, od strony drogi gęste zakrzewienia z przewagą czarnego bzu, w głębi pojedyncze stare drzewa owocowe. Nad działką przechodzi napowietrzna linia energetyczna 0,4kV, dwa słupy żelbetowe na terenie działki.
Na wycinkę  drzew należy uzyskać zgodę Burmistrza Strzelec Krajeńskich.  
Dla terenu brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Krajeńskie wyceniana działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej (oznaczone symbolem MU).
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie została wydana.
Działka znajduje się w granicach Natury 2000 Obszary specjalnej Ochrony Lasy Puszczy nad Drawą. 
Urząd posiada zapewnienie Enea Operator Sp. z o.o. z dnia 08.11.2018r. w sprawie udzielenia informacji, że istniejące i planowane uzbrojenie jest wystarczające dla przyłączenia obiektu z mocą przyłączeniową w wysokości 16kW. Zapewnienie ma charakter wyłącznie informacyjny i ważne przez okres 12 miesięcy od dnia wydania. Na terenie objętym planowaną inwestycją istnieje sieć elektroenergetyczna, w związku z czym podczas prac budowlanych należy od tej sieci zachować odległości zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. W przypadku kolizji planowanej zabudowy/ zagospodarowania terenu, należy wystąpić do ENEA Operator Sp. z o.o. o określenie warunków usunięcia tej kolizji. Realizacja usunięcia kolizji będzie odbywać się kosztem strony powodującej powstanie kolizji.
 
Wg informacji  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich istnieje możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej. 
Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo ujęcia wody -  zakaz lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
Warunki przyłączenia się do mediów określą poszczególni właściciele sieci na wniosek nabywcy nieruchomości.
 
UWAGA
Minimalne postąpienie - o które należy podwyższyć cenę  wywoławczą  przy licytacji  nieruchomości - zostanie ustalone przez uczestników przetargów bezpośrednio przed rozpoczęciem  licytacji, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Przetargi odbędą się w dniu 27 lutego 2019r. od godz. 10.00 w sali nr 1 tutejszego Urzędu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne (cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.Dz.U.2014.1380 ze zm.) którzy wpłacą wadium w terminie do 22 lutego 2019r.  na konto bankowe nr 49836200050399181920000020 
Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy Oddział Strzelce Krajeńskie. 
Wpłacone wadium winno znajdować się na wyżej wymienionym koncie najpóźniej  w dniu 22 lutego 2019r.                         
Uczestnicy przetargu zobowiązani są przed otwarciem przetargu do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości oraz w odniesieniu do osób prawnych aktualny odpis z KRS - oryginału lub  potwierdzonej notarialnie kserokopii, a w przypadku osób ich reprezentujących - pełnomocnictwo do udziału w przetargu  potwierdzone notarialnie.
Zgodnie z  art.6 ust.1 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2018r.,poz.1044 ze zm.)  -  w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa wyżej, należy uiścić opłatę skarbową  w wysokości 17,00zł (część IV  załącznika do tej ustawy). Powyższej opłaty nie uiszcza się w przypadku gdy pełnomocnictwo udzielane jest: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście. W przypadku brania udziału w licytacji przez jednego z małżonków posiadających ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana jest zgoda drugiego współmałżonka - w formie aktu notarialnego - dotycząca wyrażenia zgody na udział w przetargu na kupno określonej nieruchomości. 
W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej małżeńskiej należy przed przetargiem dostarczyć komisji przetargowej stosowny dokument potwierdzony notarialnie.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym natomiast będą zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21-dni od zamknięcia przetargu o terminie zawarcia aktu notarialnego (termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia). 
 
Warunkiem nabycia nieruchomości, obok wygrania przetargu, jest wpłacenie całej ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu  na wskazane w protokole z przetargu konto bankowe.
Wpłacona kwota winna znajdować się na wskazanym w protokole koncie najpóźniej do czasu zawarcia umowy notarialnej.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia go w uzasadnionych przypadkach.
Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelca Kraj., nr tel. 76 36 332 ( pokój nr 32, II piętro ). 
 
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim, w gazecie lokalnej "Ziemia Strzelecka", na stronie internetowej Urzędu www.bip.strzelce.pl oraz w serwisie prasowym na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl 
 
Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich (pokój nr 32, II piętro). nr tel. 76 36 332.
 
  
 
Strzelce Kraj., 21 stycznia 2019r.                                                                    Burmistrz Strzelec Krajeńskich
                                                                                                       Mateusz FEDER
 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl