Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Zawiadomienie wszystkich pokrzywdzonych ustalonych w śledztwie o sygn. V Ds. 91/12


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Informacje Obwieszczenia
Rodzaj ogłoszenia: komunikat
Region: Cała Polska » Powiat (ogłoszenie ogólnopolskie) » Gmina (ogłoszenie ogólnopolskie) »
Miejscowość: Płock
Ogłaszający: Prokurator Okręgowy w Płocku

OGŁOSZENIE
Prokurator Okręgowy w Płocku na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych ustalonych w śledztwie o sygn. V Ds. 91/12 przeciwko Mateuszowi G., Rafałowi K., Michałowi B. i Patrykowi S. podejrzanym o popełnienie przestępstw oszustwa względem mienia znacznej wartości na szkodę klientów sklepów internetowych www.pilkasklep.pl, www.66procent.pl, www.66prezent.pl, www.retrobut.pl oraz klientów biorących udział w aukcjach na portalu aukcyjnym Allegro, tj. o czyny z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i inne, o:
I) wydaniu 15 listopada 2018 roku postanowienia o wyłączeniu z akt śledztwa V Ds. 91/12 materiałów przeciwko Michałowi B. i Patrykowi S. i zarejestrowaniu ich w tut. Prokuraturze pod sygn. akt PO II Ds.89.2018. 
II) wydaniu 16 listopada 2018 roku postanowienia o zawieszeniu śledztwa V Ds. 91/12 przeciwko Mateuszowi G. i  Rafałowi K. podejrzanym o czyny z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i inne, z uwagi na długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą prowadzenie postępowania w postaci ukrywania się ww. podejrzanych poza granicami kraju i braku możliwości ich ujęcia,  
Pouczenie : 
Zgodnie z art. 131 § 3 k.p.k. w zawitym terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia prasowego każdy pokrzywdzony może zwrócić się do Prokuratora Okręgowego w Płocku o doręczenie odpisu postanowienia z 16 listopada 2018 roku o zawieszeniu śledztwa o sygn. V Ds. 91/12. 
Na podstawie art. 22 § 2 k.p.k. na postanowienie w przedmiocie  zawieszenia śledztwa każdemu pokrzywdzonemu służy zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (tj. Sądu Okręgowego w Warszawie) w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne. (art. 122 § 1 i 2, 460 k.p.k.) 
Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.
III) skierowaniu 31 grudnia 2018 roku aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie PO II Ds. 89.2018 przeciwko Michałowi B. i Patrykowi S. podejrzanym o przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. (w zakresie wątku sprawy dotyczącym działalności sklepu internetowego www.66procent.pl na szkodę 15.154 pokrzywdzonych 
w łącznej wysokości 4.484.794,09 złotych),
Pouczenie
1. Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 k.p.k.).
2. Pokrzywdzony, a także prokurator, zgodnie z art. 49a k.p.k., może aż do zamknięcia  przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 k.k. (wniosek o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody w całości lub części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Sąd może w warunkach określonych w art. 46 § 2 k.k. orzec nawiązkę zamiast obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę. 
Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia albo nawiązki nie stoi na przeszkodzie dochodzenia niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego (art. 46 § 3 k.k.).
3. Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 k.k. sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym mowa w art. 335 k.p.k., od naprawienia szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony. (art. 343 § 1 i 2 k.p.k.).
4. Na wniosek pokrzywdzonego należy poinformować go o dacie i miejscu rozprawy albo posiedzenia, o którym mowa w art. 339 § 3 pkt 1 i 2, art. 341 lub art. 343 oraz o zarzutach oskarżenia i ich kwalifikacji prawnej (art. 337a § 1 k.p.k.). Jeżeli wnioski, o których mowa w § 1 złożyło tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne poinformowanie spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, informację zamieszcza się przez ogłoszenie na stronie internetowej sądu. W informacji wskazuje się sygnaturę akt sprawy, a nie podaje się danych osobowych zawartych w zarzutach (art. 337a § 2 k.p.k.).

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl