Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

O G Ł O S Z E N I E GPM - 29/2018


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Wełmin, Pielice
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 29.11.2018

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E     GPM - 29/2018
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z dnia 5 listopada 2018r
 
Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz. U. Nr 2018 poz.121 ze zmianami) -  B U R M I S T R Z   Strzelec Krajeńskich
 
             
p    o    d    a    j    e
 
do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od  8 listopada 2018r. do  29 listopada 2018. ogłoszenie o zamiarze  przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych niżej wymienionych nieruchomości:
 
I. Działka gruntu nr 175/2 o powierzchni 1067 m2 położona w Wełminie
 
Cena nieruchomości - 10.100,00 zł  (słownie złotych:  dziesięć  tysięcy sto)
 
Ww. działka wpisana jest w księdze wieczystej  GW1K/00026958/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w  Strzelcach Krajeńskich.
 
Położona na terenie, dla którego brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie zatwierdzonego Uchwałą Nr LIV/412/14 z dnia 16.10.2014r. działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem R - obszary rolnicze.  
Działka znajduje się w granicach otuliny Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszcza Barlinecka. 
 
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla tego terenu nie została wydana.
Wg ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego  sklasyfikowana jako Bi - inne tereny zabudowane..
 
Działka zlokalizowana jest w północnej części miejscowości, dojazd drogą gruntową. Sąsiedztwo i otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i siedliskowa, rów, tereny rolne i zadrzewione, Działka znajduje się w obniżeniu w stosunku do drogi.
 
Działka posiada nieregularny kształt. Konfiguracja terenu zróżnicowana/posiada duży spadek. Teren niezagospodarowany, porośnięty chwastami i krzewami dzikiego bzu oraz drzewami. Przy granicy z rowem teren podmokły. 
Na wycinkę  drzew należy uzyskać zgodę Burmistrza Strzelec Krajeńskich.  
 
 
Istniejące uzbrojenie w otoczeniu, poza granicami działki: energia elektryczna, wodociąg w drodze. nad działką przechodzi napowietrzna linia energetyczna  NN, jeden słup w działce. 
 
Wg informacji  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich istnieje możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej. 
 
Warunki przyłączenia się do mediów określą poszczególni właściciele sieci na wniosek nabywcy nieruchomości.
 
Ww. działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Organizator nie odpowiada za wady ukryte. 
 
II. Działka nr 40/2 o powierzchni 1832 m2 położona w Pielicach.
 
Cena nieruchomości - 18.600,00 zł  (słownie złotych:  osiemnaście  tysięcy sześćset)
 
Ww. działka wpisana jest w księdze wieczystej  GW1K/00028123/8kk prowadzonej przez Sąd Rejonowy w  Strzelcach Krajeńskich.
 
Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana przy głównej ulicy w centralnej części miejscowości Pielice, dojazd drogą asfaltową. Sąsiedztwo i otoczenie stanowią zabudowania wsi, budynek hydroforni, działki niezabudowane i grunty rolne.
Działka no kształcie regularnym i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu ze spadkiem w kierunku północnym. Teren niezagospodarowany, porośnięty chwastami, samosiewami drzew i krzewów, od strony drogi gęste zakrzewienia z przewagą czarnego bzu, w głębi pojedyncze stare drzewa owocowe. Nad działką przechodzi napowietrzna linia energetyczna 0,4kV, dwa słupy żelbetowe na terenie działki.
Na wycinkę  drzew należy uzyskać zgodę Burmistrza Strzelec Krajeńskich.  
 
Dla terenu brak aktualnego plany zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Krajeńskie wyceniana działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej (oznaczone symbolem MU).
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie została wydana.
Działka znajduje się w granicach Natury 2000 Obszary specjalnej Ochrony Lasy Puszczy nad Drawą. 
 
Wg informacji  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich istnieje możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej. 
Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo ujęcia wody -  zakaz lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
Warunki przyłączenia się do mediów określą poszczególni właściciele sieci na wniosek nabywcy nieruchomości.
 
Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych pozbawionych prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeśli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu  tj. do 20 grudnia  2018r.
Ogłoszenie o przetargu (wraz z ceną wywoławczą ) podane zostanie do publicznej wiadomości po upływie wyżej wymienionych terminów.
Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich ( pokój nr 32, II piętro ) 
nr tel. 76 36 332.
 
 
 Strzelce Kraj. 05 listopada  2018r.                                                 Burmistrz Strzelec Krajeńskich
                                                                                                            Mateusz FEDER
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl