Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

O G Ł O S Z E N I E GPM - 30/2018


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Sławno
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 20.12.2018
Cena: 41.300,00 zł

 O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E     GPM - 30/2018
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z dnia 5 listopada  2018r.
 
 Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz. U. z 2018, poz.121 ze zmianami) -  B U R M I S T R Z   Strzelec Krajeńskich
 
                                                       p    o    d    a    j   e
 
do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 8listopada 2018r. do 29 listopada 2018r.  ogłoszenie o zamiarze  przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego ograniczonego do współwłaścicieli działki nr 143 położonej w Sławnie.
 
Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 61,71 m2 położony w Sławnie 21 oraz udział w wysokości 2184/10000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności  działki 143 o powierzchni 714m2, na której posadowiony jest budynek.
 
W chwili obecnej lokal jest odłączony od zbiornika bezodpływowego, dlatego też ze względu na brak możliwości wybudowania szamba na działce nr 143,  przetarg zostaje ograniczony do współwłaścicieli działki  nr 143.
(Pismo Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich -  Zgodnie z §36 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 20002r. odległości zbiorników na nieczystości stałe winny wynosić 15m od okien i drzwi oraz 7,5m od granicy działki sąsiedniej w związku z czym  nie ma możliwości wybudowania zbiornika bezodpływowego na działce nr 143. )
 
Lokal mieszkalny usytuowany jest w parterowym budynku wielorodzinnym, składa się z dwóch pokoi, kuchni, korytarza i łazienki. W jednym pokoju znajduje się zejście do małego schowka. Układ funkcjonalno-przestrzenny  mniej korzystny - wejście do pokoi przez kuchnię. Stan techniczny  lokalu oceniany przez rzeczoznawcę jako niezadawalający, kwalifikujący się do kapitalnego remontu.
Instalacja : wodna, kanalizacja bezodpływowa, elektryczna, piece - instalacje zdekompletowane. 
 
Zbywany lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej.
Z przedmiotowym lokalem związany jest udział 2184/10000 w  częściach wspólnych budynku i prawie własności działki  nr 143 o pow. 714 m2, na której posadowiony jest budynek. 
Dla nieruchomości gruntowej została urządzona księga wieczysta GW1K/00003013/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich 
 
Brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się zbywana nieruchomość. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Krajeńskie leży w obszarze oznaczonym symbolem MU - teren zabudowy mieszkaniowej. 
Nieruchomość  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. 
Nabywca przyjmuje   nieruchomość w stanie istniejącym. 
Organizator nie odpowiada za wady ukryte.
 
Cena nieruchomości - 41.300,00 zł (słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy trzysta 00/100) 
 
Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych pozbawionych prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeśli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia  20 grudnia 2018r.
 
Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelca Kraj., nr tel. 76 36 332 ( pokój nr 32, II piętro ). 
 
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim, w gazecie lokalnej "Ziemia Strzelecka", na stronie internetowej Urzędu www.strzelce.pl (BIP) oraz 
w serwisie prasowym na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl 
 
Strzelce Kraj.,dn. 5 listopada 2018r.                                             Burmistrz Strzelec Krajeńskich
                                                                                                              Mateusz FEDER
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl