Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 92/2018


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 14.11.2018

WYKAZ NR 92/2018

Gubin, dnia 25.10.2018r.

Burmistrz Miasta Gubina

Mając na względzie przepis art. 1 ust. 1b pkt 3 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ( t.j. Dz. U z 2012r., poz. 83) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych zbywanych na rzecz jej użytkownika wieczystego w trybie postępowania administracyjnego.

W przypadku przysługującego pierwszeństwa nabycia niżej wymienionych nieruchomości lub ich części podinwestycję celu publicznego, konieczne jest pisemne zgłoszenie roszczenia w terminie 21 dni licząc od dnia upublicznienia wykazu.Niniejszapublikacjazostaje wywieszona w terminie od 25 października 2018r. do 14 listopada 2018r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz zamieszczona na miejskiej stronie internetowej: www. bip.gubin.pl. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl.. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 104, parter tut. Urzędu oraz telefonicznie pod nr tel. 068/455 8 141.


 

L.p.

Księga Wieczysta

 

Oznaczenie nieruchomo-ści wg ewidencji

 

Powierzchnia działki

w m2

 

Przezna-czenie nierucho-mości i sposób jej zagospoda-rowania

Podstawa i termin ustano-wienia prawa użytkowania wieczystego

Forma zbycia

Wartość

prawa

własności

gruntu

 

( zł. )

   Wartość

prawa

użytko-wania wieczystego

gruntu

( zł. )

1.

 

ZG2K/00001156/4

Dz. nr 499 i 476/25

ul. Batalionów Chłopskich

0,0828 ha

- użytkowanie wieczyste do dnia

07.05.2073r.

 

Działka gruntu w użytkowa-niu wieczy-stym niezabu-dowana

 

Rep. A nr 6404/1974

07.05.1974r.

Rep. A nr 5387/2017

17.08.2017r

 

tryb

bezprzetar-gowy

- przekształ-cenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

43.900,00

 

30.600,00

 

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl