Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ nr 89/2018


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 03.12.2018

WYKAZ nr  89/2018
Gubin, dn.22.10.2018r.  
Burmistrz Miasta Gubina
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.
 

 

 

Miej-sco-wość

Ulica

Nu-mer lo-ka-lu

 

Nr działki

Po-wierz-chnia działki

(m2)

Nr

zarządzenia

Nr KW

Pow. użyt-kowa lokalu i pow. po-miesz-czeń przyna-leżnych

(m2)

Udział w częściach wspólnych nierucho-mości

 

Cena lokalu mieszkal-nego (zł)

 

Wartość udziału w gruncie (netto zł)

 

Prze-zna-czenie

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

GUBIN

 

Roosevelta 1

 

19

 

16/1

 

630

 

337.2018

z dnia

18.10.2018r.

 

ZG2K/00008715/0

47,90

 

współużyt-kowanie wieczyste w udziale

 

48/2380

 

 

104.100,00

Wartość udziału 900,00 zł

I opłata 15%, opłata roczna 1%, tj. 9,00 zł płatna do 31 marca każde-go roku, aktua-lizo-wana nie częściej niż raz na trzy lata.

 

Zabu-dowa mie-szka-niowa

 
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Gubin o statusie miejskim przeznacza do sprzedaży ww. wymienione nieruchomości według przedstawionego wykazu. Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl. 
Dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) ustala się termin złożenia wniosku do 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. 03.12.2018r. Po upływie tego terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostaną podpisane umowy notarialne.  
Cena lokali  mieszkalnych nie obejmuje bonifikat przysługujących nabywcy przy wykupie oraz należnego  na dzień wykupu mieszkania podatku VAT.
Nieruchomości lokalowe są obciążone tytułem prawnym do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym.
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl