Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej - Polanowice


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: planowane przetargi
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Polanowice
Ogłaszający: BURMISTRZ BYCZYNY
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 10.12.2018
Cena: 3 835 140,00 zł

BURMISTRZ BYCZYNY

OGŁASZA

II rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

stanowiącej własność Gminy Byczyna

 

Przedmiotem rokowań na sprzedaż na własność jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Polanowicach.

 

1. Wg ewidencji gruntów:

a) - działka nr 581/95, ark. mapy 3, obręb Polanowice

- powierzchnia 0,2767 ha

Działka niezabudowana o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona porośnięta trawą.

b) - działka nr 581/99, ark. mapy 3 obręb Polanowice

- powierzchnia 0,3948 ha

Działka zabudowana budynkami hal o konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej 1.830,65m2 i 289,71m2.

Ściany i pokrycie dachowe z blachy. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa zewnętrzna i brama stalowe. Podłoże przygotowane pod położenie betonowej posadzki.

c) -działka nr 581/103, ark. mapy 3 obręb Polanowice

- powierzchnia 0,1744 ha

Działka zabudowana budynkiem hali o konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej 619,90m2. Ściany i pokrycie dachowe z blachy.Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa zewnętrzna i brama stalowe. Podłoże przygotowane pod położenie betonowej posadzki.

d) - działka nr 581/105 ark. mapy 3 obręb Polanowice

- powierzchnia 0,3818 ha

Działka zabudowana budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 344,60m2 z projektowaną częścią biurowo-socjalną, zbudowany w technologii tradycyjnej, murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek po przeprowadzonym częściowym remoncie, ocieplony i otynkowany. Dach betonowy kryty styropapą. Ściany wykończone tynkiem i gładzią gipsową, pomalowane. Posadzka w części betonowa w części powierzchni brak posadzki- podłoże przygotowane pod położenie posadzki. Stolarka okienna PCV, bramy wjazdowe stalowe.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej poprzez drogę gminną o różnych nawierzchniach.

Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.

2. Księga Wieczysta OP1U/00081614/8prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską w Byczynie uchwałą nr LII/386/18 z dnia 26.04.2018r. to teren oznaczony symbolem 2PU- tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów z dopuszczeniem usług.

 

4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI:

3 835 140,00

w tym 23% VAT

 

5. Obciążenia nieruchomości - BRAK

6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

7. Rokowania odbędą się 12 grudnia 2018r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 w pokoju nr 26.

  

8. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej i opisanej kopercie - "Rokowania na sprzedaż "inkubatora w Polanowicach" najpóźniej do 10 grudnia 2018r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 21) do godziny 1500.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

9. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

10. Zaliczkę w formie pieniężnej (w PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.383 514,00zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Byczynie w B.S. Namysłów o/Byczyna56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 do dnia 10 grudnia 2018r., liczy się data wpływu na konto. W tytule wpłaty należy wpisać: rokowania "inkubator" w Polanowicach.

11. Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań niezwłocznie, jednak

nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.

12. Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać przy sobie: dokument tożsamości, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w rokowaniach. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

13. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w rokowaniach, należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

14. Nabywca pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości m.in. sporządzenie aktu notarialnego, wpisu do księgi wieczystej.

15.Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

16. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbyły się: 28.12. 2017r. I- szy przetarg i 20.03.218r.- II-gi przetarg natomiast I rokowania na sprzedaż nieruchomości odbyły się 06.09.2018r.

17. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr 27, tel. 77 413 41 50 wew. 30.

18. Burmistrzowi Byczyny, przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych uczestnika przetargu jest Burmistrz Byczyny z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, adres e-mail sekretariat@byczyna.pl, tel. 77 413 41 50.

  2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w spawach ochrony swoich danych osobowych poprzez: adres e-mail iod@byczyna.pl lub telefonicznie oraz pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.

  1. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika przetargu będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490), w celu realizacji czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

  1. Dane osobowe uczestnika przetargu będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.), wg kategorii archiwalnej A.

  2. Do danych osobowych uczestnika przetargu będą mieć dostęp: pracownicy Urzędu Miejskiego w Byczynie, geodeta pracujący na zlecenie Urzędu Miejskiego w Byczynie, Kancelaria Notarialna, firmy informatyczne serwisujące system informatyczny.

  3. Dane osobowe uczestnika przetargu mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  4. Uczestnik przetargu posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  5. Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli zdaniem uczestnika przetargu, przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  6. Podanie przez uczestnika przetargu danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało brakiem realizacji wskazanego w pkt 3 celu.

  7. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, m. in. dane osobowe uczestnika przetargu nie będą profilowane.

 

 

 

Z up. BURMISTRZA

 

/-/ Katarzyna Zawadzka

Z-ca Burmistrza

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl