Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna (- działka nr 274/10 i działka nr 274/11)


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny

BURMISTRZ BYCZYNY
OGŁASZA

 

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
stanowiących  własność Gminy Byczyna

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone
w Byczynie przy ul. Borkowskiej.

 

1. 1) Wg ewidencji gruntów:
- działka nr 274/10, ark. mapy 5, obręb Byczyna
- powierzchnia:  0,0592 ha
Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni

z kostki betonowej. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną.
Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej. Teren nieruchomości stanowią użytki rolne sklasyfikowane jako grunty orne w III klasie bonitacji (R-IIIb).

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę nabywca winien zwrócić się do Starosty Kluczborskiego o wydanie decyzji na wyłączenie z produkcji użytków rolnych.
2) Księga Wieczysta OP1U/00081946/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.
Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia  17.12.2013r. o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinnez zabudową towarzyszącą.
4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI  
34.792,00 zł +23% VAT
5) Obciążenia nieruchomości - brak
6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak
2. 1) Wg ewidencji gruntów:
- działka nr 274/11, ark. mapy 5, obręb Byczyna
- powierzchnia:  0,0597 ha
Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni z kostki betonowej. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną.
Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej.
2) Księga Wieczysta OP1U/00081946/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.
Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r. o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
z zabudową towarzyszącą.
4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI  
35.086,00 zł+23% VAT
5) Obciążenia nieruchomości - brak
6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak
3. Przetargi odbędą się  30 października 2018r.  w Urzędzie Miejskim  w Byczynie
ul. Rynek 1  w pokoju nr 26, wg następującego harmonogramu:
Godzina przetargu - 9.30
Nr działki - 274/10
Godzina przetargu - 9.45
Nr działki - 274/11

4. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości:działka Nr 274/10 - 3.479,00zł, działka Nr 274/11 - 3.508,00zł,  nie później  niż do dnia 25 października 2018r.   

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie
B.S. Namysłów  o/Byczyna  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data  wpływu
na konto).  Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

5. Wpłacone wadium zostanie ;
-  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra
przetarg,
-  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

6.Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości skutkuje przepadkiem wpłaconego wadium.

7. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT. Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Byczynie  B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005  0003  najpóźniej   na dzień przed zawarciem  umowy notarialnej.
 
8. Termin  zawarcia  umowy  notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni    
od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni
od daty przeprowadzonego przetargu.                                                                                           

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  
 
10. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, wpisu do księgi wieczyste.

11. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

12. I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości odbył się 10 kwietnia 2018r., 22 maja II przetarg, 3 lipca 2018r. III przetarg i 4 września 2018r. IV przetarg.

13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie,
ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 27, tel. 77-413-41-50, wew.30.

14. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia
o przetargu.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika przetargu jest Burmistrz Byczyny z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, adres e-mail sekretariat@byczyna.pl, tel. 77 413 41 50.    
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w spawach ochrony swoich danych osobowych poprzez: adres e-mail iod@byczyna.pl  lub telefonicznie oraz pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.
3. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika przetargu będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490), w celu realizacji czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.    
4. Dane osobowe uczestnika przetargu będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą
z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.), wg kategorii archiwalnej A.
5. Do danych osobowych uczestnika przetargu będą mieć dostęp: pracownicy Urzędu Miejskiego w Byczynie, geodeta pracujący na zlecenie Urzędu Miejskiego w Byczynie, Kancelaria Notarialna, firmy informatyczne serwisujące system informatyczny.
6. Dane osobowe uczestnika przetargu mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Uczestnik przetargu posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
8. Uczestnikowi przetargu  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli zdaniem uczestnika przetargu, przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
9. Podanie przez uczestnika przetargu danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało brakiem realizacji wskazanego w pkt 3 celu.
10. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, m. in. dane osobowe uczestnika przetargu nie będą profilowane.        

 

BURMISTRZ

/-/ Robert Świerczek                         

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl