Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny

BURMISTRZ BYCZYNY
OGŁASZA


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane

położone w Ciecierzynie.   

            
1. 1) Wg ewidencji gruntów:
- działka nr 185/2 i 186/5, ark. mapy 2, obręb Ciecierzyn
- powierzchnia: 0,0788 ha
Działka w kształcie nieregularnego czworoboku. Nieruchomość przy drodze o nawierzchni asfaltowej. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej. Przez teren działki przebiega sieć wodociągowa, która nie jest przedmiotem sprzedaży. Nabywca zobowiązany będzie do udostępnienia terenu działki zarządcy sieci w celu przeprowadzenia niezbędnych napraw lub dokonania przeglądów technicznych sieci W związku z prowadzonymi pracami zarządca sieci ma obowiązek przywrócić działkę do stanu poprzedniego. Teren nieruchomości stanowią użytki rolne sklasyfikowane jako grunty orne w IV klasie bonitacji (R-VIb). Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę nabywca winien zwrócić się do Starosty Kluczborskiego o wydanie decyzji na wyłączenie z produkcji użytków rolnych. Działka porośnięta jest licznymi drzewami.
2) Księga Wieczysta OP1U/00072760/0 i OP1U/00042266/8  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego straciły ważność z dniem 31.12.2003r.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna to teren zabudowy mieszkaniowej i usług.
4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI 18.900,00 zł + 23% VAT
5) Obciążenia nieruchomości ? BRAK
6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

2. 1) Wg ewidencji gruntów:
- działka nr 185/3 i 186/6, ark. mapy 2, obręb Ciecierzyn
- powierzchnia: 0,0807 ha
Działka w kształcie nieregularnego czworoboku. Nieruchomość przy drodze o nawierzchni asfaltowej. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej. Teren nieruchomości stanowią użytki rolne sklasyfikowane jako grunty orne w IV klasie bonitacji (R-VIb). Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę nabywca winien zwrócić się do Starosty Kluczborskiego o wydanie decyzji na wyłączenie z produkcji użytków rolnych. Działka porośnięta licznymi

drzewami.                                                                                                                                      

2) Księga Wieczysta OP1U/00072760/0 i OP1U/00042266/8  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego straciły ważność z dniem 31.12.2003r.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna to teren zabudowy mieszkaniowej i usług.
4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI  17.500,00 zł + 23% VAT
                                           
5) Obciążenia nieruchomości ? BRAK
6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość ? BRAK
7. Przetarg odbędzie  się 30 października 2018r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1  w pokoju nr 26, wg następującego harmonogramu:
Godzina przetargu:10.00
Nr działki 185/2 i 186/5
Godzina przetargu:10.15
Nr działki: 185/3 i 186/6
8. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj.:
działka Nr 185/2 i 186/5?  1.890,00 zł
działka Nr 185/3 i 186/6?  1.750,00 zł
nie później niż do dnia  25 października 2018r.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów  o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data 

wpływu na konto). Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

9. Wpłacone wadium zostanie ;
-  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
-  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

10. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości skutkuje przepadkiem wpłaconego wadium.

11. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT.
Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  w Byczynie 

B.S. Namysłów o/Byczyna  83 8890 1040 0000 1818 2005  0003  najpóźniej  na dzień przed zawarciem  umowy notarialnej.

12. Termin  zawarcia  umowy  notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21dni od daty przeprowadzonego przetargu.                                                                                           

13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

14. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego,
wpisu do księgi wieczystej.

15. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

16. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie,
ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 27, tel. 77-413-41-50, wew.30.

17. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika przetargu jest Burmistrz Byczyny

z siedzibą  w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna,

adres e-mail sekretariat@byczyna.pl, tel. 77 413 41 50.    
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować

w spawach ochrony swoich danych osobowych poprzez: adres e-mail iod@byczyna.pl 

lub telefonicznie oraz pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.
3. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika przetargu będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.),
a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490), w celu realizacji czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.    
4. Dane osobowe uczestnika przetargu będą przechowywane przez okres zgodny

z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.), wg kategorii archiwalnej A.
5. Do danych osobowych uczestnika przetargu będą mieć dostęp: pracownicy Urzędu Miejskiego w Byczynie, geodeta pracujący na zlecenie Urzędu Miejskiego w Byczynie, Kancelaria Notarialna, firmy informatyczne serwisujące system informatyczny.
6. Dane osobowe uczestnika przetargu mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Uczestnik przetargu posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych.
8. Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli zdaniem uczestnika przetargu, przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.
9. Podanie przez uczestnika przetargu danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało brakiem realizacji wskazanego

w pkt 3 celu.
10. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, m. in. dane osobowe uczestnika przetargu nie będą profilowane.        

 

Z up. Burmistrza
/-/ Katarzyna Zawadzka
Z-ca Burmistrza

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl