Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ nr 76/2018


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 29.10.2018

WYKAZ nr  76/2018
Gubin, dn.17.09.2018r.  
Burmistrz Miasta Gubina
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

 

 

Miejsco-wość

Ulica

Nu-mer lo-ka-lu

 

Nr działki

Po-wierz-chnia działki

(m2)

Nr

zarządze-nia

Nr KW

Pow. użyt-kowa lokalu i pow. po-miesz-czeń przyna-leżnych

(m2)

Udział w częściach wspólnych nierucho-mości

 

Cena lokalu mieszkal-nego (zł)

 

Wartość udziału w gruncie (netto zł)

 

Prze-znacze-nie

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

GUBIN

 

Plac Katedralny 6A

 

25

 

32/1

 

269

 

295.2018

z dnia

14.09.2018r.

 

ZG2K/00008795/4

55,90

 

 

współużytko-wanie wieczyste w udziale

 

57/1000

 

 

118.700,00

Wartość udziału 1.000,00 zł

I opłata 15%, opłata roczna 1%, tj. 10,00 zł płatna do 31 marca każdego roku, aktualizo-wana nie częściej niż raz na trzy lata.

 

Zabudo-wa mie-szka-niowa

 

GUBIN

 

Wojska Polskie-go 41

 

2

 

217

 

400

 

294.2018

z dnia

14.09.2018

 

ZG2K/00004285/8

48,60

14,50

 

współużytko-wanie wieczyste w udziale

 

222/1000

 

45.200,00

Wartość udziału 4.600,00 zł

I opłata 15%, opłata roczna 1%, tj. 46,00 zł płatna do 31 marca każdego roku, aktualizo-wana nie częściej niż raz na trzy lata.

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Śląska 64

 

1

 

297

 

381

 

293.2018

z dnia

14.09.2018

 

ZG2K/00008975/0

51,80

14,30

 

współużytko-wanie wieczyste w udziale

 

232/1000

 

59.000,00

Wartość udziału 4.800,00 zł

I opłata 15%, opłata roczna 1%, tj. 48,00 zł płatna do 31 marca każdego roku, aktualizo-wana nie częściej niż raz na trzy lata.

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Piastowska 8

 

3

 

243, 244/46

 

1647

 

292.2018

z dnia

14.09.2018

 

ZG2K/00004403/2

48,00

17,80

 

- współwła-sność w udziale

 

248/1000

 

30.200,00

 

wartość udziału 23.000,00 zł

 

Zabudo-wa mieszka-niowa

 
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Gubin o statusie miejskim przeznacza do sprzedaży ww. wymienione nieruchomości według przedstawionego wykazu. Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl. 
Dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) ustala się termin złożenia wniosku do 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. 29.10.2018r. Po upływie tego terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostaną podpisane umowy notarialne.  
Cena lokali  mieszkalnych nie obejmuje bonifikat przysługujących nabywcy przy wykupie oraz należnego  na dzień wykupu mieszkania podatku VAT.
Nieruchomości lokalowe są obciążone tytułem prawnym do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl