Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

O G Ł O S Z E N I E GPM- 24/2018


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: planowane przetargi
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Licheń
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 19.10.2018
Cena: 25.000,00 zł

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E  GPM- 24/2018
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z dnia 11 września 2018r.
 
 
Burmistrz Strzelec Krajeńskich ogłasza II nieograniczony  przetarg ustny na  sprzedaż  niżej wymienionej nieruchomości:
 
Lokal mieszkalny nr 2 o  powierzchni użytkowej 39,50m2 położony w Licheniu  22 wraz z przynależnościami i udziałem 551/1223 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności działki 48/2 o powierzchni 904m2, na której posadowiony jest budynek nr 22. 
 
Lokal mieszkalny usytuowany jest w parterowym budynku 2-rodzinnym., niepodpiwniczonym. Składa się z dwóch pokoi, kuchni,  i wiatrołapu.
Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze  o powierzchni 15,60m2.
Układ funkcjonalno-przestrzenny niekorzystny - pokoje przechodnie, wejście do pokoi przez kuchnię, brak przedpokoju i łazienki. Stan techniczny  lokalu oceniany przez rzeczoznawcę jako niezadawalający, kwalifikujący się do kapitalnego remontu. 
Toaleta murowana (bez wody) poza budynkiem.
Instalacje: wodna, kanalizacja bezodpływowa energia elektryczna, piece. Instalacja zdekompletowana.   
Zbywany lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej.
Z przedmiotowym lokalem związany jest udział 551/1223 w  częściach wspólnych budynku i prawie własności działki  nr 48/2 o pow. 904m2, na której posadowione są budynki. 
Dla nieruchomości gruntowej została urządzona księga wieczysta GW1K/00032252/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich 
 
Nieruchomość  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. 
Nabywca przyjmuje   nieruchomość w stanie istniejącym. 
Organizator nie odpowiada za wady ukryte.
 
Brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się zbywana nieruchomość. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Krajeńskie leży w obszarze oznaczonym symbolem MU - teren zabudowy mieszkaniowej. 
 
Cena nieruchomości - 29.500,00 zł (słownie złotych:  dwadzieścia dziewięć  tysięcy pięćset 00/100) 
Cena wywoławcza -    25.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć  tysięcy 00/100)
Wadium                -    2.500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące dwieście 00/100)
 
 
UWAGA
Minimalne postąpienie - o które należy podwyższyć cenę  wywoławczą  przy licytacji  nieruchomości - zostanie ustalone przez uczestników przetargów bezpośrednio przed rozpoczęciem  każdej licytacji, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 25 października  2018r. o godz. 10.00 w sali nr 1 tutejszego Urzędu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne (cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - t.j.Dz.U.2014.1380), którzy wpłacą wadium w terminie do          19 października 2018r. na konto bankowe nr 49836200050399181920000020 Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy Oddział Strzelce Krajeńskie. 
Wpłacone wadium winno znajdować się na wyżej wymienionym koncie najpóźniej w dniu 19 października 2018r.                                                                              
 
Uczestnicy przetargu zobowiązani są przed otwarciem przetargu do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości oraz w odniesieniu do osób prawnych aktualny odpis z KRS - oryginału lub  potwierdzonej notarialnie kserokopii, a w przypadku osób ich reprezentujących - pełnomocnictwo do udziału w przetargu  potwierdzone notarialnie.
Zgodnie z  art.6 ust.1 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2015r.,poz.783 ze zm.) w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa wyżej, należy uiścić opłatę skarbową  w wysokości 17,00 zł (część IV załącznika do tej ustawy). Powyższej opłaty nie uiszcza się w przypadku gdy pełnomocnictwo udzielane jest: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 
Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście. W przypadku brania udziału w licytacji przez jednego z małżonków posiadających ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana jest zgoda drugiego współmałżonka - w formie aktu notarialnego - dotycząca wyrażenia zgody na udział w przetargu na kupno określonej nieruchomości. 
W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej małżeńskiej należy przed przetargiem dostarczyć komisji przetargowej stosowny dokument potwierdzony notarialnie.
 
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym natomiast będą zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Nabywcy zostaną powiadomieni w ciągu 21-dni od zamknięcia przetargu o terminie zawarcia aktu notarialnego (termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia). 
 
Warunkiem nabycia nieruchomości, obok wygrania przetargu, jest wpłacenie całej ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu na wskazane w protokole z przetargu konto bankowe.
Wpłacona kwota winna znajdować się na wskazanym w protokole koncie najpóźniej do czasu zawarcia umowy notarialnej.
 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.
 
Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj., nr tel. 76 36 332 ( pokój nr 32, II piętro ). 
 
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim, w gazecie lokalnej "Ziemia Strzelecka", na stronie internetowej Urzędu www.strzelce.pl (BIP) oraz w serwisie prasowym na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl 
 
Strzelce Kraj.,dn.11 września 2018r.                             
Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Mateusz FEDER

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl