Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Cała Polska » Powiat (ogłoszenie ogólnopolskie) » Gmina (ogłoszenie ogólnopolskie) »
Miejscowość: Stradów
Ogłaszający: Wójt Gminy Czarnocin
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 01.10.2018

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU

USTNYM NIEOGRANICZONYM

 

Wójt Gminy Czarnocin ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 608/1, położona w obrębie nr 19, w miejscowości Stradów, stanowiącą własność Gminy Czarnocin na podstawie księgi wieczystej nr KI1I/00040239/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej. Powierzchnia działki nr 608/1 wynosi 0,6287 ha (opis użytku: Bi-0,2297ha, Bz-0,3990ha).

Nieruchomość jest położona przy drodze powiatowej Nr 0064 Skrzypiów- Piaski- Młodzawy Duże- Zagaje Stradowskie- Stradów- Michałowice- Ciuślice. Od strony północnej i zachodniej nieruchomość sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi, natomiast od strony wschodniej i południowej sąsiaduje z działkami użytkowanymi rolniczo. Nieruchomość ma kształt nieregularny zbliżony do prostokąta. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem byłej szkoły podstawowej oraz budynkiem gospodarczo- garażowym.  Budynek dawnej szkoły składa się z:  segmentu głównego, dwukondygnacyjnego niepodpiwniczonego
o powierzchni użytkowej 799,91 mkw., oraz segmentu mieszkalnego również dwukondygnacyjnego, w całości podpiwniczonego o powierzchni użytkowej 225,37 mkw. Budynek dawnej szkoły został wybudowany w 1968 r. Nieruchomość jest uzbrojona w infrastrukturę techniczną: wodociąg i elektryczność.

Z dniem 1 stycznia 2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnocin dla nieruchomości objętej sprzedażą. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin przyjętego uchwałą Nr XXVII/117/2001 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20.11.2001 r. nieruchomość zlokalizowana jest na terenach usług oświaty i kultury.

Cena wywoławcza nieruchomości- 450 000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2017 poz. 1221 z późn.zm.)
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.
Przetarg obędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w  Czarnocinie (sala konferencyjna) w dniu

5 października 2018 r. o godz. 10.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 40000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) (przelewem lub wpłatą) na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Czarnocinie prowadzony  w Banku Spółdzielczym w Busku- Zdroju Nr 07 8480 0004 2003 0006 3627 0002 w taki sposób, aby najpóźniej

w dniu 1 października 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Czarnocinie. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku
bankowego Urzędu Gminy w Czarnocinie.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 10.00.

Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00.

Pozostałe informacje:
Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:
- podmiotów innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
 - małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich wraz z pisemną zgodą jednego małżonka, wyrażoną dla drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia
nieruchomości - dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Nie dotyczy małżonków nabywających nieruchomość do majątku osobistego;
- pełnomocników osób fizycznych - poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

O terminie zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Szczegółowe informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin pokój nr 26

lub telefonicznie pod nr tel. 41 35 12 305.


Wójt Gminy Czarnocin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia w uzasadnionych przypadkach.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl