Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego-Byczyna-ul. Okrężna


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna - ul. Okrężna
Ogłaszający: BURMISTRZ BYCZYNY
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 02.08.2018
Cena: 96.000,00 zł brutto

BURMISTRZ BYCZYNY
OGŁASZA
 
II rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna. 
 
Przedmiotem rokowań na sprzedaż na własność jest lokal użytkowy Nr 6 położony w Byczynie przy ul. Okrężnej 27A wraz z udziałem w części wspólnej budynku i sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej.
 
1. Lokal znajduje się na parterze budynku wielorodzinnego i składa się z 9 pomieszczeń i W.C. o ogólnej powierzchni użytkowej 113,50 m2. Udział w części nieruchomości wspólnej wynosi 108/1000 części.  
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, telefoniczną oraz c. o. bez zasilania.
Do lokalu prowadzi bezpośrednie wejście z podwórza oraz drugie z klatki schodowej.
 
2. Wg ewidencji gruntów: 
- działka Nr 411/2 ark. mapy 7
- powierzchnia:  0,1220 ha
 
3. Księga wieczysta Nr OP1U/00042686/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 
4. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Nr LVII/428/10 z dnia 30.09.2010r. Rady Miejskiej w Byczynie to śródmiejska zabudowa mieszkaniowa i usługowa. 
 
5. CENA  OGŁOSZONEGO DO ZBYCIA LOKALU NA WŁASNOŚĆ WYNOSI:
                                          96.000,00 zł    brutto
 
6. Obciążenia lokalu: BRAK
 
7. Zobowiązania, których przedmiotem jest lokal: BRAK 
 
8. Rokowania odbędą się w dniu 07 sierpnia 2018r. o godzinie 10.30 w  Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1,  pokój nr 26.
 
9. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej i opisanej "Rokowania na sprzedaż lokalu Byczyna ul. Okrężna 27A/6"- kopercie najpóźniej do 02 sierpnia 2018r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 21) do godziny 15.00. 
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
-  datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
-  proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
 
10. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. 
 
11. Zaliczkę w formie pieniężnej (w PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 9.600,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Byczynie w B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004  do dnia 07 czerwca 2018r. ,liczy się data wpływu na konto. W tytule wpłaty należy wpisać: rokowania Byczyna ul. Okrężna 27A/6.  
 
12. Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań  niezwłocznie, jednak nie później  niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną  w rokowaniach zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia  się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
 
13. Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w rokowaniach. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 
14. Cena nabycia nieruchomości/lokalu/ równa się cenie osiągniętej w rokowaniach, należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna  83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed  zawarciem umowy notarialnej.
 
15. Nabywca pokrywa koszty związane ze zbyciem lokalu m.in. za wypis i wyrys, sporządzenie aktu notarialnego, wpisu do księgi wieczystej.   
 
16. Nabywca przejmuje lokal w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 
17. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokalu odbyły się: 06.03.2018r. I-szy przetarg, 17.04. 2018r.- II-gi przetarg i 12.06. 2018r. I rokowania na sprzedaż lokalu.  
 
17. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży lokalu można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr 27, tel. 77 413 41 50 wew. 30. 
 
18. Burmistrzowi Byczyny, przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.
 
 
Z up. BURMISTRZA
 
        /-/ Katarzyna Zawadzka
                Z-ca Burmistrza
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl