Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Nasale
Ogłaszający: BURMISTRZ BYCZYNY
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 02.08.2018
Cena: 60.500,00 zł

BURMISTRZ BYCZYNY

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna

 

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Nasalach.

 

1. Wg ewidencji gruntów:

- działka nr 246/1, ark. mapy 2, obręb Nasale,

- powierzchnia: 0,3900 ha.

Działka w kształcie trapezu prostokątnego, zlokalizowana w centrum wsi. Teren uzbrojony w sieć energetyczną. Sieć wodociągowa w odległości około 45m. Część działki stanowi nieużytek- prawdopodobnie wyrobisko piasku, obecnie porośnięty chwastami i samosiejkami drzew.

2. Księga Wieczysta OP1U/00061956/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego straciły ważność z dniem 31.12.2003r. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Byczyna (uchwała Rady Miejskiej w Byczynie nr XXXIV/274/13 z dnia 25.04.2013r.) to teren mieszkaniowy z usługami.

4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI

60.500,00 zł

+ 23% VAT

 

5. Obciążenia nieruchomości - BRAK

 

6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

 

7. Przetarg odbędzie się 07 sierpnia 2018r. o godz. 945 w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 w pokoju nr 26.

 

8. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 6.050,00 zł nie później niż do dnia 02 sierpnia 2018r.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto). Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

 

9. Wpłacone wadium zostanie ;

- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra

przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

 

10. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości skutkuje przepadkiem wpłaconego wadium.

 

11. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT. Należność płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

 

12. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni

od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21dni od daty przeprowadzonego przetargu.

 

13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

14. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, wpisu do księgi wieczystej.

 

15. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

 

16. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 27, tel. 77-413-41-50, wew.30.

 

17. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetarg.

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ

 

/-/ Robert Świerczek

 

 

 

 

Byczyna, dnia 02 lipca 2018r.

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl