Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż LOKALI MIESZKALNYCH położonych przy ul. Długiej


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: BURMISTRZ BYCZYNY
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 02.08.2018

BURMISTRZ BYCZYNY
OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych
stanowiących  własność Gminy Byczyna

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokali mieszkalnych Nr 4, Nr 5 i Nr 6 położonych w Byczynie
przy ul. Długiej Nr 5 wraz z udziałem w części wspólnej budynku 
i sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej.

1. 1) Wg ewidencji gruntów: 
    - działka nr 465/8, ark. mapy 7, obręb Byczyna,
    - powierzchnia: 0,0311 ha,
    Lokal mieszkalny Nr 4 znajduje się na I piętrze budynku i składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, korytarza i WC o ogólnej powierzchni użytkowej 48,20 m2. Do lokalu przynależy strych o powierzchni użytkowej 42,50 m2 i komórka w budynku gospodarczym o powierzchni użytkowej 8,60 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz ogrzewanie piecowe. Lokal wymaga gruntownego remontu. 
Udział w części nieruchomości wspólnej wynosi 273/1000.
2) Księga Wieczysta OP1U/00062506/7  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:  
Zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna (Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie nr LVIII/428/10 z dnia 30.09.2010r.) to śródmiejska zabudowa mieszkaniowa i usługowa.
4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI  
 25.800,00 zł   brutto
5) Obciążenia nieruchomości /lokalu/  - BRAK
6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość /lokal/ - BRAK
2. 1) Wg ewidencji gruntów: 
    - działka nr 465/8, ark. mapy 7, obręb Byczyna
    - powierzchnia: 0,0311 ha   
Lokal mieszkalny Nr 5 znajduje się na I piętrze budynku i składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym i łazienką /bez wyposażenia/ o ogólnej powierzchni użytkowej 19,50 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Lokal wymaga gruntownego remontu. 
Udział w części nieruchomości wspólnej wynosi 54/1000.
2) Księga Wieczysta OP1U/00062506/7  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:  
Zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna (Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie nr LVIII/428/10 z dnia 30.09.2010r.) to śródmiejska zabudowa mieszkaniowa i usługowa.
4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI  
 9.500,00 zł  brutto
5) Obciążenia nieruchomości /lokalu/ - BRAK
6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość /lokal/ - BRAK
3. 1) Wg ewidencji gruntów: 
    - działka nr 465/8, ark. mapy 7, obręb Byczyna
    - powierzchnia: 0,0311 ha
Lokal mieszkalny Nr 6 znajduje się na I piętrze budynku i składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju częściowo przerobionego na łazienkę /bez wyposażenia/ oraz schowka  o ogólnej powierzchni użytkowej 70,40 m2.Do lokalu przynależy schowek /komórka/ o powierzchni użytkowej 6,80 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Lokal wymaga gruntownego remontu. 
Udział w części nieruchomości wspólnej wynosi 212/1000.
2) Księga Wieczysta OP1U/00062506/7  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:  
Zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna (Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie nr LVIII/428/10 z dnia 30.09.2010r.) to śródmiejska zabudowa mieszkaniowa i usługowa.
4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI  
 29.000,00 zł brutto
5) Obciążenia nieruchomości - BRAK
6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK
4. Przetargi odbędą się 07 sierpnia 2018r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1  w pokoju nr 26, wg następującego harmonogramu:

Godzina przetargu

Nr lokalu

900

4

915

5

930

6

 
5. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj.:
lokal Nr 42.580,00 zł
lokal Nr 5 ?  950,00 zł
lokal Nr 6 ?  2.900,00 zł
nie później niż do dnia 02 sierpnia 2018r.
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie  B.S. Namysłów  o/Byczyna  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data  wpływu na konto).  Na dowodzie wpłaty należy podać numer lokalu, którego wpłata dotyczy. 
6. Wpłacone wadium zostanie ;
  -  zaliczone na poczet ceny nabycia lokalu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra 
     przetarg,
  -  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
7. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży lokalu  skutkuje przepadkiem wpłaconego wadium.
8. Cena nabycia lokalu równa się cenie osiągniętej w przetargu. Należność płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie  B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005  0003  najpóźniej    na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.
9. Termin  zawarcia  umowy  notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21dni od daty przeprowadzonego przetargu.                                                                                           
10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  
11. Nabywca lokalu ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, wpisu do księgi wieczystej.
12. Nabywca przejmuje lokal w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 27, tel. 77-413-41-50, wew.30.
14  Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetarg.
 
BURMISTRZ
      /-/ Robert Świerczek
Byczyna,  dnia 02 lipca 2018r.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl