Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Konkurs ofert na: przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki LS Airport Services S.A. za rok obrotowy 2012


Kategoria: Biznes » Oferty współpracy
Rodzaj ogłoszenia: biznes
Region: Mazowieckie » Powiat Warszawa » Gmina Miasto na prawach powiatu - Warszawa »
Miejscowość: Warszawa
Ogłaszający: Rada Nadzorcza LS Airport Services S.A.
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 16.08.2012

Rada Nadzorcza LS Airport Services S.A.

z siedzibą w Warszawie przy ul. Wirażowej 35

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

przeprowadzenie badania sprawozdania  finansowego spółki LS Airport  Services S.A. za rok obrotowy 2012 

 

Warunki badania sprawozdania finansowego LS Airport Services S.A. za rok obrotowy 2012: 

a) Biegły rewident zbada sprawozdanie finansowe Spółki i sporządzi pisemną opinię wraz  z raportem o tym czy jest ono rzetelne, prawidłowe i jasno przedstawia sytuację majątkową  i finansową oraz wynik finansowy Spółki. 

b) Biegły rewident zbada czy Spółka realizuje obowiązki prowadzenia odrębnej rachunkowości  dotyczącej działalności w zakresie obsługi naziemnej, zgodnie z art. 178  ust. 3 u stawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.),  za lata 2011  i 2012 i sporządzi odrębną, pisemną opinię w tym zakresie.

c) Biegły rewident będzie zobowiązany, w razie potrzeby, do obecności w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, rozpatrującym   sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, o którego terminie powiadomiony  będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym  Walnym Zgromadzeniu, rozpatrującym  sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy  2012 ponosi biegły rewident. 

d) Biegły rewident będzie zobowiązany do obecności w celu złożenia stosownych wyjaśnień informacji na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania, przewiduje się uczestnictwo biegłego rewidenta w innych   posiedzeniach Rady Nadzorczej (nie więcej niż dwukrotnie). O terminach posiedzeń biegły   rewident będzie powiadomiony z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty  uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident. 

e) Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach  w systemie rachunkowości Spółki. 

f) Ten sam podmiot nie może badać sprawozdania finansowego więcej niż przez   trzy kolejne lata obrotowe.  

g) Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę. Udział w konsorcjum biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą   we własnym imieniu i na własny rachunek, którzy w trzech kolejnych latach samodzielnie, lub   jako uczestnicy innego konsorcjum, badali sprawozdania finansowe Spółki, będzie oceniany  w związku z kryterium wyboru biegłego przedstawionym w pkt f). 

h) Przedłożenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki powinno nastąpić nie później niż w dniu  31.03.2013 r. 

i) Pisemne oferty należy przesłać pocztą lub składać w biurze Spółki, adres: LS Airport Services S.A. w Warszawie, ul. Gordona Bennetta 2 02-159 Warszawa w zamkniętych  kopertach z dopiskiem "Oferta na badanie sprawozdania finansowego LS Airport   Services S.A. w Warszawie  za rok obrotowy 2012". Oferty powinny wpłynąć w terminie do dnia 16.08.2012r. do godziny 15:00. W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje  data i godzina doręczenia oferty do biura Spółki.

 

Oferta powinna zawierać: 

a) Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów. 

b) Udokumentowanie statusu prawnego oferenta - aktualny odpis z właściwego  rejestru lub ewidencji, zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania  sprawozdań finansowych. 

c) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. 

d) Pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu   lub posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu. 

e) Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawienia biegłego rewidenta. 

f) Cenę netto za badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania. 

g) Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego. 

h) Dokument stwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności  cywilnej oferenta. 

i) Wykaz istotnych wg oferenta podmiotów, w których przeprowadzał badanie sprawozdania  finansowego, potwierdzający posiadane doświadczenie.

 

Kryteriami oceny ofert będą: 

  • doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego,  w tym branży usługowej wspomagającej transport lotniczy,
  • cena,
  • doświadczenie w działalności doradczej i rozliczeniowej w zakresie podatkowym, księgowym i finansowym funkcjonowania firm.

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2012 r. natomiast wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 31.08.2012 r.  Wybrany przez Radę Nadzorczą  biegły rewident będzie podlegał zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na podstawie art. 178 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.  Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.).

Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyłaniania oferenta, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl