Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

I przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: BURMISTRZ MIASTA GUBINA
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 09.07.2018

BURMISTRZ MIASTA GUBINA

OGŁASZA

I przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

 

 

 

 

Lp.

 

Numer

działki

 

Pow. (m?)

 

Położenie

 

Cena wywoławcza

(netto
w złotych)

 

Wysokość

wadium

 

Termin

przetargów

odbytych

 

Uwagi

1

 

 

421

 

 

 

529

 

 

ul. Śląska

obręb 5

 

 

17.500,00

 

 

 

1.750,00

 

 

 

-------

 

 

Zbycie nastąpi w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla  właści-ciela nieruchomości sąsiedniej, gdyż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej i nie może stanowić odrębnej jednostki budowlanej, w związku z czym warunki przetargowe mogą być spełnione przez ograniczoną liczbę  osób.  Na dzień oględzin teren działki zagospodarowany, wykorzy-stywany na cele ogrodnicze (umowa dzierżawy do 31.12.2020r.). Działka ogrodzona.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. W przetargu mogą wziąć udział właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości przyległych, położonych w obrębie 5 m. Gubina oznaczonych jako dz. nr 398/1, 398/2, 399, 405 lub 406/2.

Przetarg odbędzie się dnia 12 lipca 2018 r. o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 9 lipca 2018 r. na konto PKO BP S.A. o/Gubin nr  131020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy),

- pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (wraz z niezbędnymi załącznikami),

- oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego, że posiadana nieruchomość sąsiaduje z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu
wraz z dowodem potwierdzającym użytkowanie wieczyste lub własność (aktualny odpis księgi wieczystej).

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do dnia 9 lipca 2018 r. do Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego
w Gubinie (pok. nr 104), ul. Piastowska 24.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu, czy oferenci spełniają warunki przetargowe, zakwalifikuje uczestników do udziału w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła
na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium,
tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu
poprzez dokonanie oględzin terenu oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną.

Zbycie przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywający przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym.

W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew i krzewów rosnących na w/w działce, ewentualnego przełożenia istniejącej infrastruktury technicznej (w uzgodnieniu z właścicielem sieci technicznej), nabywca nieruchomości wykona wymienione prace we własnym zakresie i na własny koszt.

Nabywca zobowiązany jest, w przypadku realizacji zamierzonej inwestycji, na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Sprzedający
nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z zabudową, nabywca dokona ich przełożenia
na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników.

Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości.

Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010 r.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek,
w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. 

Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji.

Dotyczy nieruchomości oddawanej w użytkowanie wieczyste:

Pierwsza opłata roczna z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% ceny nabycia nieruchomości (do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%) uzyskanej w przetargu i płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej. Pozostałe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste wynosić będą 1 % ceny wylicytowanej działki (plus VAT 23%) i są płatne do 31 marca każdego roku.
Opłaty te mogą być aktualizowane w okresie trwania użytkowania wieczystego na skutek zmiany wartości rynkowej gruntów, nie częściej
niż raz na 3 lata, zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji.

Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz:

- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),

- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy)
oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników,

-  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

-  w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

- w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/osób);

- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane
są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości
w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.

Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium
a przetarg czyni niebyłym.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt
i staraniem nabywcy, Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości
na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 7 czerwca 2018 r.

Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie,  ul. Piastowska 24, tel. (68) 4558141, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl.

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl