Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych -działki 274-9 do 274-11


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: planowane przetargi
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna-ul. Borkowska
Ogłaszający: BURMISTRZ BYCZYNY
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 28.06.2018

BURMISTRZ BYCZYNY

 

OGŁASZA

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Gminy Byczyna

 

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Byczynie przy ul. Borkowskiej.

 

1. 1) Wg ewidencji gruntów:

- działka nr 274/9, ark. mapy 5, obręb Byczyna

- powierzchnia: 0,0566 ha

Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni z kostki betonowej. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej.

2) Księga Wieczysta OP1U/00081946/4prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r. o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z zabudową towarzyszącą.

4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI

33.364,00 zł

+23% VAT

5) Obciążenia nieruchomości - brak

6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak

 

2. 1) Wg ewidencji gruntów:

- działka nr 274/10, ark. mapy 5, obręb Byczyna

- powierzchnia: 0,0592 ha

Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni z kostki betonowej. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej.

2) Księga Wieczysta OP1U/00081946/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r. o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z zabudową towarzyszącą.

4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI

34.792,00 zł

+23% VAT

5) Obciążenia nieruchomości - brak

6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak

 

3. 1) Wg ewidencji gruntów:

- działka nr 274/11, ark. mapy 5, obręb Byczyna

- powierzchnia: 0,0597 ha

Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni z kostki betonowej. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej.

2) Księga Wieczysta OP1U/00081946/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r. o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z zabudową towarzyszącą.

4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI

35.086,00 zł

+23% VAT

5) Obciążenia nieruchomości - brak

6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak

 

 

4. Przetargi odbędą się 03 lipca 2018r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie

ul. Rynek 1 w pokoju nr 26, wg następującego harmonogramu:

 

Godzina przetargu

Nr działki

930

274/9

945

274/10

1000

274/11

 

5. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości:

działka Nr 274/9 - 3.336,00zł,działka Nr 274/10 - 3.479,00, działka Nr 274/11 - 3.508,00,

nie później niż do dnia 28 czerwca 2018r.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

 

6.Wpłacone wadium zostanie ;

- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra

przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

 

7. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości skutkuje przepadkiem wpłaconego wadium.

 

8. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT. Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

 

9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni

od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

11. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, wpisu do księgi wieczyste.

  

12. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

 

13. I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości odbyłsię 10 kwietnia 2018r. oraz 22 maja II przetarg.

 

14. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 27, tel. 77-413-41-50, wew.30.

 

15. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

 

 

Z up. BURMISTRZA

 

/-/ Katarzyna Zawadzka

Z-ca Burmistrza

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl