Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ nr 46/2018


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

WYKAZ nr 46/2018
Gubin, dn.30.05.2018r.  
Burmistrz Miasta Gubina

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.
 

 

 

Miejsco-wość

Ulica

 

Nu-mer loka-lu

 

Nr działki

Po-wierz-chnia działki

(m2)

Nr

zarządze-nia

Nr KW

Pow. użytko-wa lokalu i pow. pomiesz-czeń przyna-leżnych (m2)

Udział w czę-ściach wspól-nych nieruc-homości

 

Cena lokalu mieszkal-nego (zł)

 

Wartość udzia-łu w grunc-ie (netto zł)

 

Prze-zna-czenie

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

GUBIN

 

Platano-wa 19

 

3

 

371/2

 

375

 

160.2018

z dnia

23.05.2018r.

 

ZG2K/00004486/7

48,90

6,70

 

współuży-tkowanie wieczyste w udziale

 

222/1000

 

53.200,00

Wartość udziału 4.500,00zł

I opłata 15%, opłata roczna 1%, tj. 45zł płatna do 31 marca każdego roku, aktualizo-wana nie częściej niż raz na trzy lata.

 

Zabu-dowa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Plac Katedral-ny 8A

 

10

 

32/3

 

274

 

157.2018

z dnia

17.05.2018

 

ZG2K/00004577/2

55,30

 

współuży-tkowanie wieczyste w udziale

 

52/924

 

117.400,00

Wartość udziału 1.000,00zł

I opłata 15%, opłata roczna 1%, tj. 10zł płatna do 31 marca każdego roku, aktualizo-wana nie częściej niż raz na trzy lata.

 

Zabu-dowa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Gen. Sikorskie-go 4

 

2

 

97/1

 

425

 

156.2018

z dnia

17.05.2018

 

ZG2K/00004242/5

35,00

17,60

 

współuży-tkowanie wieczyste w udziale

 

180/1000

 

36.100,00

Wartość udziału 4.200,00zł

I opłata 15%, opłata roczna 1%, tj. 42zł płatna do 31 marca każdego roku, aktualizo-wana nie częściej niż raz na trzy lata.

 

Zabu-dowa mieszka-niowa

 

GUBIN

 

Gen. Sikorskie-go 4

 

4

 

97/1

 

425

 

156.2018

z dnia

17.05.2018

 

ZG2K/00004242/5

35,40

17,20

 

współuży-tkowanie wieczyste w udziale

 

180/1000

 

36.600,00

Wartość udziału 4.200,00zł

I opłata 15%, opłata roczna 1%, tj. 42zł płatna do 31 marca każdego roku, aktualizo-wana nie częściej niż raz na trzy lata.

 

Zabu-dowa mieszka-niowa

 
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Gubin o statusie miejskim przeznacza do sprzedaży ww. wymienione nieruchomości według przedstawionego wykazu. Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl. 
Dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) ustala się termin złożenia wniosku do 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. 11.07.2018r. Po upływie tego terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostaną podpisane umowy notarialne.  
 
Cena lokali  mieszkalnych nie obejmuje bonifikat przysługujących nabywcy przy wykupie oraz należnego  na dzień wykupu mieszkania podatku VAT.
Nieruchomości lokalowe są obciążone tytułem prawnym do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym.
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl