Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego - Byczyna-ul. Okrężna


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna - ul. Okrężna
Ogłaszający: BURMISTRZ BYCZYNY
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 07.06.2018
Cena: 96.000,00 zł brutto

 

 BURMISTRZ  BYCZYNY
O G Ł A S Z A 
 
I rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna. 
 
Przedmiotem rokowań na sprzedaż na własność jest lokal użytkowy Nr 6 położony w Byczynie przy ul. Okrężnej 27A wraz z udziałem w części wspólnej budynku  i sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej.
 
1. Lokal znajduje się na parterze budynku wielorodzinnego i składa się z 9 pomieszczeń i W.C. o ogólnej powierzchni użytkowej 113,50 m2. Udział w części nieruchomości wspólnej wynosi 108/1000 części.  
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, telefoniczną oraz c. o. bez zasilania.
Do lokalu prowadzi bezpośrednie wejście z podwórza oraz drugie z klatki schodowej.
 
2. Wg ewidencji gruntów: 
- działka Nr 411/2 ark. mapy 7. 
- powierzchnia:  0,1220 ha
 
3. Księga wieczysta Nr OP1U/00042686/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 
4. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Nr LVII/428/10 z dnia 30.09.2010r. Rady Miejskiej w Byczynie to śródmiejska zabudowa mieszkaniowa i usługowa. 
 
5. CENA  OGŁOSZONEGO DO ZBYCIA LOKALU NA WŁASNOŚĆ WYNOSI:
96.000,00 zł  brutto
 
6. Obciążenia lokalu: BRAK
 
7. Zobowiązania, których przedmiotem jest lokal: BRAK 
 
8. Rokowania odbędą się w dniu 12 czerwca 2018r. o godzinie 9.30 w  Urzędzie Miejskim  w Byczynie  pokój nr 26.
 
9. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej i opisanej "Rokowania na sprzedaż lokalu Byczyna ul. Okrężna 27A/6" - kopercie najpóźniej do 07 czerwca 2018r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 21) do godziny 15.00. 
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
 
10. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. 
 
11. Zaliczkę w formie pieniężnej (w PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 9.600,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Byczynie w B.S. Namysłów o/Byczyna  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004  do dnia 07 czerwca 2018r., liczy się data wpływu na konto. W tytule wpłaty należy wpisać: rokowania Byczyna ul. Okrężna 27A/6.  
 
12. Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań  niezwłocznie, jednak nie później  niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną  w rokowaniach zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia  się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
 
13. Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać przy sobie: dokument tożsamości, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w rokowaniach. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 
14. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w rokowaniach, należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna  83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed  zawarciem umowy notarialnej.
 
15. Nabywca pokrywa koszty związane ze zbyciem lokalu m.in. za wypis i wyrys, wycenę, sporządzenie aktu notarialnego, wpisu do księgi wieczystej.   
 
16. Nabywca przejmuje lokal w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 
17. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokalu  odbyły się: 06.03. 2018r. I - szy przetarg i 17.04. 2018r.- II-gi.  

17. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży lokalu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr 27, tel. 77 413 41 50 wew. 30.  

18. Burmistrzowi Byczyny, przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

19. Burmistrz Byczyny może odwołać rokowania z podaniem uzasadnionej przyczyny. 
 
 
Z up. BURMISTRZA
 
      /-/ Katarzyna Zawadzka 
  Z-ca Burmistrza
 
Byczyna, dnia 08 maja 2018r.  

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl