Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej - Roszkowice


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Roszkowice
Ogłaszający: BURMISTRZ BYCZYNY
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 07.06.2018
Cena: 93.000,00 zł brutto

BURMISTRZ BYCZYNY

O G Ł A S Z A

 

 

I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna.

 

Przedmiotem rokowań na sprzedaż na własność jest nieruchomość zabudowana budynkiem stodoły położona w Roszkowicach ("Piekło").

 

1.Wg ewidencji gruntów:

- działka Nr 177/1 ark. mapy 2, obręb Roszkowice.

- powierzchnia: 0,3000ha

Kształt działki ? nieregularny wielobok nieco zbliżony do kwadratu.

Na działce zlokalizowana jest stodoła z cegły i kamienia o pow. zabudowy 475m2 i kubaturze 3450m3.

Dach budynku wysoki, dwuspadowy, drewniany, płatwiowo-kleszczowy, kryty dachówką ceramiczną.

W budynku brak jest instalacji.

Teren uzbrojony w sieć energetyczną i wodociągową.

Zużycie budynku stodoły wynosi 70%.

 

2. Księga wieczysta Nr OP1U/00077605/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

 

3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna to teren strefy zabudowy mieszkaniowej z usługami.

 

4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI:

93.000,00 brutto

 

 

5. Obciążenia nieruchomości: BRAK

 

6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: BRAK

 

7. Rokowania odbędą się w dniu 12 czerwca 2018r. o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Byczynie pokój nr 26.

 

8. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej i opisanej

? ?Rokowania na sprzedaż nieruchomości Roszkowice Piekło?- kopercie najpóźniej do 07 czerwca2018r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 21) do godziny 1500.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

 

9. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

 

10. Zaliczkę w formie pieniężnej (w PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 9.300,00zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Byczynie w B.S. Namysłów o/Byczyna56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 do dnia 07 czerwca 2018r., liczy się data wpływu na konto. W tytule wpłaty należy wpisać: rokowania Roszkowice ?Piekło.

 

11. Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.

 

12. Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać przy sobie: dokument tożsamości, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w rokowaniach. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 

13. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w rokowaniach, należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

 

14. Nabywca pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości m.in. za sporządzenie aktu notarialnego, wpisu do księgi wieczystej.

 

15. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

 

16. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbyły się: 06.03. 2018r. I- szy przetarg oraz 17.04. 2018r.- II-gi przetarg.

 

17Dodatkowe informacje dot. sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr 27, tel. 77 413 41 50 wew. 30.


18. Burmistrzowi Byczyny, przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


19. Burmistrz Byczyny może odwołać rokowania z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

 

Z up. BURMISTRZA

 

/-/ Katarzyna Zawadzka

Z-ca Burmistrza

 

 

Byczyna, dnia 08 maja 2018r.

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl