Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Batalionów Chłopskich


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin-ul. Batalionów Chłopskich 34
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 11.06.2018
Cena: 12800,00

BURMISTRZ MIASTA GUBINA 
O G Ł A S Z A 
I  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

Lp.

 

Adres

Księga wieczysta

 

Opis lokalu

 

Cena wywoławcza lokalu i udziału w gruncie netto

 

Wysokość wadium

Termin przetargów odbytych

Uwagi

1.

Batalionów Chłopskich 34/5

dz. nr 436 o pow. 423,00 m2 obrębie 3, udział w gruncie i częściach wspólnych budynku - 12/100.

 

 

 

ZG2K/00004332/3

Lokal mieszkalny położony jest na III kondygnacji (poddasze), składający się z jednego pokoju i skrytki o pow. użytkowej 22,00 m2, przynależność do lokalu stanowi pomieszczenie piwniczne o pow. użytkowej 4,00 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej 4,70 m2. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal składa się z 5 lokali mieszkalnych. Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań osób trzecich.

 

 

 

Lokal - 10.400,00 zł

Cena udziału w gruncie (12/100)

- 2.400,00 zł.

Razem

12.800,00 zł

 

 

 

1.280,00 zł

 

 

 

-

Lokal w złym stanie technicznym, wymaga przeprowadzenia prac remontowych. Układ funkcjonalny

niekorzystny, brak łazienki i kuchni. WC na klatce schodowej.

 
Przetarg odbędzie się dnia 14 czerwca 2018 roku o godz. 12.00 w sali narad nr 102 Urzędu Miejskiego w Gubinie, 
ul. Piastowska 24. 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim. 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w formie pieniądza, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Gubin o statusie miejskim, na konto  PKO BP 0/Zielona Góra nr 13102054020000050200278747, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 11 czerwca 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Gubin o statusie miejskim. 
Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości lokalowej, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną. 
Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 z późn. zm. Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010r. 
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości a osoba reprezentująca w przetargu musi okazać się stosownym pełnomocnictwem. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Wylicytowana cena nabycia lokalu mieszkalnego podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.  
Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1221). 
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U.  z 2014 r. poz. 1490) i przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). 
Nabywca przyjmuje przedmiot przetargu w stanie istniejącym. Uprzątnięcie rzeczy pozostawionych w lokalu, będącym przedmiotem przetargu, odbędzie się staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.
Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. 
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 1 miesiąca, począwszy od dnia 10 maja 2018.
Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24 ? pokój nr 104 tel. 684558141, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl 
Przedmiotowy lokal oglądać można w dniu:
- 07 czerwca 2018r.  w godz.  14:00 - 14:30, lokal nr 5 w budynku przy ulicy Batalionów Chłopskich 34.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl