Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Byczyna - Nasale Nr 58


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Nasale Nr 58
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 04.05.2018

B U R M I S T R Z     B Y C Z Y N Y
O G Ł A S Z A
 
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Byczyna
 
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny Nr 8 położony w Nasalach Nr 58 wraz z udziałem w części wspólnej budynku i sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej.
 
 
1. Wg ewidencji gruntów:
- działka nr 219/1, ark. m. 4, obręb Nasale
- powierzchnia: 0,1430 ha
- nr ewidencyjny budynku: 189
- udział w części nieruchomości wspólnej wynosi 141/1000.
Lokal znajduje się na II piętrze budynku /poddasze/ i składa się z 3 pokoi w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienki, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 78,70 m2 oraz strychu o powierzchni użytkowej 2,10 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 8,12 m2.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną do szamba i centralnego ogrzewania z lokalnej kotłowni. Stolarka okienna PCV i drzwiowa drewniana.
 
2. Księga Wieczysta OP1U/00073309/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 
3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego straciły ważność z dniem 21.12.2003r. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna (uchwała Rady Miejskiej w Byczynie nr XXXIV/274/13 z dnia 30.09.2010r.) to teren zabudowy mieszkaniowej.
 
4. CENA OGŁOSZONEGO DO ZBYCIA LOKALU MIESZKALNEGO NA WŁASNOŚĆI
83.000,00 zł brutto
 
5. Obciążenia lokalu - BRAK
 
6. Zobowiązania, których przedmiotem jest lokal - BRAK
 
7. Przetarg odbędzie się 10 maja  2018r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 w pokoju nr 26.
 
8. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10 % ceny  lokalu mieszkalnego  tj. 8.300,00 zł nie później niż do dnia 04 maja  2018r.
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto). Na dowodzie wpłaty należy podać adres lokalu, którego wpłata dotyczy.
 
9. Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia lokalu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
 
10. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży lokalu skutkuje przepadkiem wpłaconego wadium.
 
11. Cena nabycia lokalu równa się cenie osiągniętej w przetargu. Należność płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.
 
12. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 
13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygnięciu przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
14. Nabywca lokalu ponosi koszty związane ze zbyciem m.in. sporządzenie aktu notarialnego, wpisu do księgi wieczystej.
 
15. Nabywca przejmuje lokal w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 
16. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu odbył się 27 marca 2018r.
 
17. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój nr 27, tel. 77-413-41-509, wew.30.
 
18. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetarg.
 
 
 
Z up. BURMISTRZA
 
/-/ Katarzyna Zawadzka
Z-ca Burmistrza
 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl