Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna - ul. Dworcowa
Ogłaszający: BURMISTRZ BYCZYNY
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 04.05.2018

B U R M I S T R Z   B Y C Z Y N Y

 

O G Ł A S Z A

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna

 

 Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Byczynie przy ul. Dworcowej.

 

1. 1) Wg ewidencji gruntów:

- działka nr 723/38, ark. mapy 8, obręb Byczyna

- powierzchnia: 0,0755 ha

Kształt działki zbliżony do trapezu prostokątnego. Dojazd do nieruchomości od ulicy Dworcowej drogą o nawierzchni z gruntu naturalnego. Istnieje możliwość podłączenia do sieci gazowej, wodociągowej i energetycznej. W przeszłości funkcjonował tu zbiornik wodny. Teren po byłym tartaku, na którym mogą występować pozostałości starych fundamentów.

2) Księga Wieczysta OP1U/00042266/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Byczyny nie obejmuje terenów lokalizacji działki. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna to tereny, mieszkaniowe z usługami.

 

4)CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI

28.300,00 zł

+ 23% VAT

5) Obciążenia nieruchomości - BRAK

6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

 

2. 1) Wg ewidencji gruntów:

- działka nr 723/39, ark. mapy 8, obręb Byczyna

- powierzchnia: 0,0711 ha

Kształt działki zbliżony do kwadratu. Istnieje możliwość podłączenia do sieci gazowej, wodociągowej i energetycznej. Teren po byłym tartaku, na którym mogą występować pozostałości starych fundamentów.

2) Księga Wieczysta OP1U/00042266/8prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Byczyny nie obejmuje terenów lokalizacji działki. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna to tereny, mieszkaniowe z usługami.

 

4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI

32.700,00 zł

+ 23% VAT

5) Obciążenia nieruchomości - BRAK

6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

 

3. 1) Wg ewidencji gruntów:

- działka nr 723/40, ark. mapy 8, obręb Byczyna

- powierzchnia: 0,0826 ha

Kształt działki zbliżony do trapezu prostokątnego. Działka bezpośrednio przylega do ulicy Dworcowej o nawierzchni asfaltowej. Istnieje możliwość podłączenia do sieci gazowej, wodociągowej i energetycznej. Teren po byłym tartaku, na którym mogą występować pozostałości starych fundamentów.

2) Księga Wieczysta OP1U/00042266/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Byczyny nie obejmuje terenów lokalizacji działki. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna to tereny, mieszkaniowe z usługami.

 

4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI

39.300,00 zł

+ 23% VAT

 

5) Obciążenia nieruchomości- nabywca zobowiązany jest do ustanowienia nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki oznaczonej nr 723/43, nr 723/42, nr 723/41, nr 723/39 i nr 723/38 z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej.

6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

 

 

7. Przetargi odbędą się 10 maja 2018r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 w pokoju nr 26, wg następującego harmonogramu:

Godzina przetargu

Nr działki

900

723/38

930

723/39

1000

723/40

8. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj.:

działka Nr 723/38-2.830,00

działka Nr 723/39-3.270,00

działka Nr 723/40-3.930,00

nie później niż do dnia 04 maja 2018r.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

 

9. Wpłacone wadium zostanie ;

- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

 

10. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości skutkuje przepadkiem wpłaconego wadium.

 

11. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT. Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

 

12. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni

od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21dni od daty przeprowadzonego przetargu.

 

13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

14. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, wpisu do księgi wieczystej.

 

15. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

 

16. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 27, tel. 77-413-41-50, wew.30.

 

17. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

  

 

Z up. BURMISTRZA

 

/-/Katarzyna Zawadzka

Z-ca Burmistrza


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl