Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych poł. w Byczynie przy ul. Borkowskiej dz. od nr 274-4 do 274-8


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: BURMISTRZ BYCZYNY
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 10.04.2018

B U R M I S T R Z   B Y C Z Y N Y

O G Ł A S Z A

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

stanowiących własność Gminy Byczyna

 

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Byczynie przy ul. Borkowskiej.

 

1. 1) Wg ewidencji gruntów:

- działka nr 274/4, ark. mapy 5, obręb Byczyna

- powierzchnia: 0,0592 ha

Kształt działki - wielokąt o regularnych bokach. Do nieruchomości brak jest obecnie urządzonej drogi. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej.

2) Księga Wieczysta OP1U/00081946/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r. o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z zabudową towarzyszącą.

4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI

34.141,00 zł

+23% VAT

5) Obciążenia nieruchomości - brak

6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak

 

2. 1) Wg ewidencji gruntów:

- działka nr 274/5, ark. mapy 5, obręb Byczyna

- powierzchnia: 0,0598 ha

Kształt działki - wielokąt o regularnych bokach. Do nieruchomości brak jest obecnie urządzonej drogi. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej.

2) Księga Wieczysta OP1U/00081946/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r. o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z zabudową towarzyszącą.

4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI

34.487,00 zł

+23% VAT

5) Obciążenia nieruchomości - brak

6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak

 

3. 1) Wg ewidencji gruntów:

- działka nr 274/6, ark. mapy 5, obręb Byczyna

- powierzchnia: 0,0604 ha

Kształt działki - wielokąt o regularnych bokach. Do nieruchomości brak jest obecnie urządzonej drogi. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej.

2) Księga Wieczysta OP1U/00081946/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r. o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z zabudową towarzyszącą.

4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI

34.833,00 zł

+23% VAT

5) Obciążenia nieruchomości - brak

6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak

 

4. 1) Wg ewidencji gruntów:

- działka nr 274/7, ark. mapy 5, obręb Byczyna

- powierzchnia: 0,0609 ha

Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Do nieruchomości brak jest obecnie urządzonej drogi. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej.

2) Księga Wieczysta OP1U/00081946/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r. o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z zabudową towarzyszącą.

4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI

35.121,00 zł

+23% VAT

 

5) Obciążenia nieruchomości - brak

6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak

 

5. 1) Wg ewidencji gruntów:

- działka nr 274/8, ark. mapy 5, obręb Byczyna

- powierzchnia: 0,0906 ha

Kształt działki nieregularny. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi powiatowej lub nieurządzonej drogi gminnej.

Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej.

2) Księga Wieczysta OP1U/00081946/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r. o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z zabudową towarzyszącą.

4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI

49.633,00 zł

+23% VAT

5) Obciążenia nieruchomości - brak

6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak

6.Przetargi odbędą się 10 kwietnia 2018r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie

ul. Rynek 1 w pokoju nr 26, wg następującego harmonogramu:

 

Godzina przetargu

Nr działki

1000

274/4

1015

274/5

1030

274/6

1045

274/7

1100

274/8

 

7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości:

działka Nr 274/4- 3.414,00zł,działka Nr 274/6-3.483,00

działka Nr 274/5- 3.448,00zł,działka Nr274/7 - 3.512,00

działka Nr274/8 - 4.963,00nie później niż do dnia 04 kwietnia 2018r.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

 

8.Wpłacone wadium zostanie ;

- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra

przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

 

9. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości skutkuje przepadkiem wpłaconego wadium.

 

10. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT. Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

 

11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni

od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21dni od daty przeprowadzonego przetargu.

 

12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

13. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem m.in. sporządzenie aktu notarialnego, wpisu do księgi wieczystej.

 

14. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

 

15. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 27, tel. 77-413-41-50, wew.30.

 

16. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

 

Z up. Burmistrza

 

/-/ Katarzyna Zawadzka

Z-ca Burmistrza

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl