Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Zapraszenie do rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne: działka nr 199/16 i działka nr 199/19 o łącznej powierzchni 1959 mkw.,położone w Pieńsku w obrębie II, przy ul. Dąbrowskiego.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Cała Polska » Powiat (ogłoszenie ogólnopolskie) » Gmina (ogłoszenie ogólnopolskie) »
Miejscowość: Pieńsk
Ogłaszający: Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 30.04.2018

O G Ł O S ZE N I E
Na podstawie art. 38 i 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z póź. zm.) oraz § 25-30 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 1490)      

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku zaprasza do  rokowań  na sprzedaż
nieruchomości stanowiących mienie gminne: działka nr 199/16 i działka nr 199/19 o łącznej powierzchni 1959 mkw., położone w Pieńsku  w obrębie II, przy ul. Dąbrowskiego.

Obie nieruchomości gruntowe położone są na terenie byłej huty szkła "LUCYNA".
Zabudowane są obiektem dwukondygnacyjnej hali produkcyjno-magazynowej z rampą

o powierzchni użytkowej 3.206,82 mkw., z zapleczem biurowo-socjalnym.
Stan techniczny zabudowań i standard wykończenia obiektu ocenia się jako dobry. 

Dla nieruchomości gruntowych Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Zgorzelcu prowadzi księgi wieczyste: JG1Z/00033266/3 i JG1Z/00015433/3. Obiekt obciążony jest umową najmu. Działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp ten zostanie zagwarantowany poprzez ustanowienie służebności drogi koniecznej. Przedmiotem rokowań będzie zbycie na własność obiektu hali produkcyjno-magazynowej z rampą wraz z prawem użytkowania wieczystego do gruntu ustalonym do dnia 05 grudnia 2089r.
Wysokość stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% ceny nieruchomości gruntowej. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa
Na zbycie powyższych nieruchomości  przeprowadzono 2 przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym:
-I przetarg ustny nieograniczony  - w dniu 15 września 2017r.
-II przetarg ustny nieograniczony - w dniu 15 grudnia 2017r.
Cena wywoławcza z I    przetargu wynosiła  990.000,00 zł
Cena wywoławcza z II   przetargu wynosiła  890.000,00 zł

Rokowania odbędą  się w dniu 30.04.2018r.  (poniedziałek)  o godz. 12.00 w sali nr 20 ( świetlica) w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach z napisem ?Rokowania?hala produkcyjno-magazynowa? najpóźniej w dniu 26.04.2018r.
(czwartek) do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku 

ul. Bolesławiecka 29.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy i jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej   zapłaty,
5. kopię dowodu wpłaty zaliczki,
6. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

Warunki rokowań:
1. wpłata zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku w Banku
Spółdzielczym w Pieńsku (nr konta: 52 8382 0001 0000 0202 2000 0010).
2. termin wpłaty zaliczki w wysokości 5% ceny wywoławczej  z I przetargu, tj. 49.500,00 zł najpóźniej w dniu  26.04. 2018r.  Za termin wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu zaliczki na wskazane konto.
3. wpłacona zaliczka:
a) zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w przypadku wyłonienia nabywcy,
b) zostanie niezwłocznie zwrócona w przypadku, jeżeli nabywca nie zostanie wyłoniony,
c) przepada na rzecz zbywcy w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej,
4. koszty przeniesienia prawa własności ponosi w całości nabywca.
 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku (nr tel. 75 77 86 511-515 wew. 104, 106, 108).
Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pieńsku przysługuje  prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku
Jan  Magda


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl