Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 608/1, położona w obrębie nr 19, w miejscowości Stradów.


Kategoria: Nieruchomości » Działki budowlane
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Cała Polska » Powiat (ogłoszenie ogólnopolskie) » Gmina (ogłoszenie ogólnopolskie) »
Miejscowość: Stradów, woj. świętokrzyskie, powiat: kazimierski
Ogłaszający: Wójt Gminy Czarnocin
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 03.04.2018

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Czarnocin
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
niżej wymienionej nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 608/1, położona w obrębie nr 19, w miejscowości Stradów, stanowiącą własność Gminy Czarnocin na podstawie księgi wieczystej nr KI1I/00040239/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej. Powierzchnia działki nr 608/1 wynosi 0,6287 ha (opis użytku: Bi-0,2297ha, Bz-0,3990ha).
Nieruchomość jest położona przy drodze powiatowej Nr 0064 Skrzypiów- Piaski-Młodzawy Duże- Zagaje Stradowskie- Stradów- Michałowice- Ciuślice. Od strony północnej i zachodniej nieruchomość sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi, natomiast od strony wschodniej i południowej sąsiaduje z działkami użytkowanymi rolniczo. Nieruchomość ma kształt nieregularny zbliżony do prostokąta. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem byłej szkoły podstawowej oraz budynkiem gospodarczo-garażowym.  
Budynek dawnej szkoły składa się z:  segmentu głównego, dwukondygnacyjnego niepodpiwniczonego
o powierzchni użytkowej 799,91 mkw., oraz segmentu mieszkalnego również dwukondygnacyjnego, w całości podpiwniczonego o powierzchni użytkowej 225,37 mkw. Budynek dawnej szkoły został wybudowany w 1968 r.
Nieruchomość jest uzbrojona w infrastrukturę techniczną: wodociąg i elektryczność.
 
Z dniem 1 stycznia 2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnocin dla nieruchomości objętej sprzedażą. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin przyjętego uchwałą Nr XXVII/117/2001 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20.11.2001 r. nieruchomość zlokalizowana jest na terenach usług oświaty i kultury.
 
Cena wywoławcza nieruchomości- 608400,00 zł.
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2017 poz. 1221 z późn.zm.)
 
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań. 
 
Przetarg obędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w  Czarnocinie (sala konferencyjna)
w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 60000,00 zł  (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100) (przelewem lub wpłatą) na rachunek bankowy Urzędu Gminy
w Czarnocinie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Busku- Zdroju Nr 07 8480 0004 2003 0006 3627 0002 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Czarnocinie.
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy w Czarnocinie.
 
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 24 listopada 2017 r. 
o godz. 10.00.
 
Pozostałe informacje:
1. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej 
dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:
- podmiotów innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu,
z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego; 
 - małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich wraz z pisemną zgodą jednego małżonka, wyrażoną dla drugiego małżonka na uczestnictwo 
w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Nie dotyczy małżonków nabywających nieruchomość do majątku osobistego;
- pełnomocników osób fizycznych - poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
2. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
3. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, 
od podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
4. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.
5. O terminie zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca zostanie 
zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Szczegółowe informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać osobiście
w Urzędzie Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin pokój nr 26
lub telefonicznie pod nr tel. 41 35 12 305.
 
Wójt Gminy Czarnocin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia 
w uzasadnionych przypadkach.
 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl