Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej-nieruchomość gruntowa zabudowana


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Polanowice
Ogłaszający: BURMISTRZ BYCZYNY
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 20.03.2018
Cena: 3 835 140,00

BURMISTRZ BYCZYNY

OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

stanowiącej własność Gminy Byczyna

 

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Polanowicach.

 

1. Wg ewidencji gruntów:

a) - działka nr 581/95, ark. mapy 3, obręb Polanowice

- powierzchnia 0,2767 ha

Działka niezabudowana o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona porośnięta trawą.

b) - działka nr 581/99, ark. mapy 3 obręb Polanowice

- powierzchnia 0,3948 ha

Działka zabudowana budynkami hal o konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej 1.830,65m2 i 289,71m2.

Ściany i pokrycie dachowe z blachy. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa zewnętrzna i brama stalowe. Podłoże przygotowane pod położenie betonowej posadzki.

c) -działka nr 581/103, ark. mapy 3 obręb Polanowice

- powierzchnia 0,1744 ha

Działka zabudowana budynkiem hali o konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej 619,90m2. Ściany i pokrycie dachowe z blachy.Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa zewnętrzna i brama stalowe. Podłoże przygotowane pod położenie betonowej posadzki.

d) - działka nr 581/105 ark. mapy 3 obręb Polanowice

- powierzchnia 0,3818 ha

Działka zabudowana budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 344,60m2 z projektowaną częścią biurowo-socjalną, zbudowany w technologii tradycyjnej, murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek po przeprowadzonym częściowym remoncie, ocieplony i otynkowany. Dach betonowy kryty styropapą. Ściany wykończone tynkiem i gładzią gipsową, pomalowane. Posadzka w części betonowa w części powierzchni brak posadzki- podłoże przygotowane pod położenie posadzki. Stolarka okienna PCV, bramy wjazdowe stalowe.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej poprzez drogę gminną o różnych nawierzchniach.

Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.

 

2. Księga Wieczysta OP1U/00081614/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna uchwalonym przez Radę Miejską w Byczynie Uchwałą Nr XXXIV/274/13 z dnia 25 kwietnia 2013r. działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem PU- strefa działalności gospodarczej - produkcji, składów, magazynów, usług.

 

4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI

3 835 140,00

w tym 23% VAT

5. Obciążenia nieruchomości - BRAK

 

6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

 

7. Przetarg odbędzie się 20 marca 2018r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 w pokoju nr 26.

 

8. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10% ceny nieruchomości tj. 383.514,00 zł nie później niż do dnia 14 marca 2018r.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto). Na dowodzie wpłaty należy podać położenie nieruchomości, której wpłata dotyczy.

 

9. Wpłacone wadium zostanie ;

- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra

przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

 

10. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomościskutkuje przepadkiem wpłaconego wadium.

 

11. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

 

12. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni

od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

 

13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

14. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, wpisu do księgi wieczystej.

 

15. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

 

16. I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości odbył się 28 grudnia 2017r.

 

17. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 27, tel. 77-413-41-50, wew.30.

 

18. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

 

Z up. Burmistrza

 

/-/ Katarzyna Zawadzka

Z-ca Burmistrza

 

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl