Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

Starosta Raciborski


Kategoria: Gminne » Informacje Obwieszczenia
Rodzaj ogłoszenia: komunikat
Region: Śląskie » Powiat raciborski » Gmina Gmina miejska - Racibórz »
Miejscowość: Racibórz
Ogłaszający: Starosta Raciborski informuje, że w budynku Starostwa Powiatowego w Raciborzu, przy Placu Okrzei 4

INFORMACJA
Działając na podstawie: art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tj. Dz. U. z  2017r. poz. 2101), art.10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 1257)
Starosta Raciborski informuje,
że w budynku Starostwa Powiatowego w Raciborzu, przy Placu Okrzei 4 na II piętrze
w pok. 207 w terminie od 08.01.2018r. do 26.01.2018r. w godzinach pracy Starostwa zostanie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów gminy Nędza dla obrębów ewidencyjnych: Szymocice, Ciechowice, Górki Śląskie, sporządzony w ramach modernizacji ewidencji gruntów. 
W ramach w/w projektu Wykonawca wykonał m.in.:
- konwersję mapy ewidencyjnej prowadzonej w postaci nieelektronicznej do postaci elektronicznej,
- weryfikację użytków gruntowych dla działek zurbanizowanych i zabudowanych,
- wykazy zmian danych ewidencyjnych.
Modernizacja została ujęta w planie modernizacji.
1. Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
2. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub
odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
3. Po upływie terminu określonego w pkt 2 dane objęte modernizacją, zawarte
w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów
i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.
4. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów
i budynków ujawnione w operacie opisowo- kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w pkt 3, zgłaszać zarzuty do tych danych. 
5. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
6. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w pkt 5,
w stosunku do gruntów, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
7. Zarzuty zgłoszone po upływie terminu 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu przez okres 14 dni na tablicy ogłoszeń
w Starostwie Powiatowym w Raciborzu i w Urzędzie Gminy Nędza oraz ogłoszeniu
w prasie o zasięgu ogólnokrajowym.

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl