Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości - działka nr 145/8 położona w Iwinach


Kategoria: Nieruchomości » Działki budowlane
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Bolesławiecki » Gmina Gmina wiejska Warta Bolesławiecka »
Miejscowość: Iwiny
Ogłaszający: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 07.08.2012
Cena: 14 600,00 zł brutto

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
 ogłasza pisemny przetarg publiczny
na sprzedaż nieruchomości położonej w Iwinach
obejmującej działkę gruntu nr 145/8 zabudowaną budynkami
gospodarczymi oraz budowlą.


Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 145/8  położonej w Iwinach oraz prawa własności budynków gospodarskich i budowli (garaże, komórki lokatorskie, ogrodzenie)  zlokalizowanych na tej działce.
POŁOZENIE NIERUCHOMOŚCI: Iwiny, powiat: bolesławiecki, województwo: dolnośląskie.
OZNACZENIE GEODEZYJNE: Działka numer 145/8, AM-01, obręb 0001 Iwiny.
KSIEGA WIECZYSTA: Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00031963/4

POWIERZCHNIA [ha]: 0,0489

OPIS NIERUCHOMOŚCI/OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI:
1. Nieruchomość położona jest w Iwinach bezpośrednio przy drodze w kierunku Raciborowic Dolnych, w odległości ok. 4 km od gminy Warta Bolesławiecka. W sąsiedztwie znajduje się posterunek energetyczny i budynki mieszkalne. Dostęp do nieruchomości bezpośredni drogą utwardzoną.
2. Działka położona na terenie lekko pochyłym zabudowana jest budynkiem gospodarczym, wiatą oraz garażem blaszanym nie związanym z gruntem. Położenie średnie. Kształt i wielkość działki średni. Na terenie działki znajduje się budowla-ogrodzenie.

3. Budynek gospodarczy wykorzystywany jest jako komórki lokatorskie.
Budynek wykonany w technologii i konstrukcji tradycyjnej, murowany z cegły i pustaków. Dach o konstrukcji drewnianej kryty deskami i papą. Tynki cementowo wapienne. Powierzchnia budynku: 27m2, kubatura budynku: 65m3.
4. Budynek wiaty wykorzystywany jest jako pomieszczenia gospodarcze. Budynek wykonany w technologii i konstrukcji mieszanej, murowany z cegły oraz konstrukcja stalowa połączona z siatką stalową. Dach o konstrukcji drewnianej kryty płytami falistymi. Tynki cementowo wapienne. Powierzchnia budynku: 27 m2.
5. Dział III - "Prawa roszczenia i ograniczenia" oraz Dział IV "Hipoteka" księgi wieczystej nie zawiera wpisów.
PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
Działka nr 145/8 w obrębie Iwiny, gmina Warta Bolesławiecka, ma w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczenie:-częściowo "RM/3": RM/1-40 - przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz-częściowo "E/1": E/1-7-przeznaczenie podstawowe: tereny urządzeń elektroenergetycznych-stacje transformatorowe na działkach wydzielonych - użytkowanie zgodne z przepisami szczególnymi.

CENA WYWOŁAWCZA: 14 600,00 zł brutto (czternaście tysięcy sześćset złotych zero groszy)

- nieruchomość nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT  obejmująca:
-cenę prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 145/8  położonej w Iwinach
oraz cenę prawa własności budynków gospodarskich i budowli
(garaże, komórki lokatorskie, ogrodzenie)  zlokalizowanych na tej działce.

WADIUM: 1 460,00 zł (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych zero groszy)

1.Prowadzącym przetarg jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59 - 220 Legnica.
2.Przetarg przeprowadzony zostanie w formie pisemnego przetargu publicznego i odbędzie się dnia 09.08.2012 r. o godzinie 11:30 w świetlicy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy przy ul. Wałbrzyskiej 1 w Legnicy.
3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości, do dnia 07.08.2012 r. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek prowadzącego przetarg.
4.Wadium wnosi się przelewem na konto: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, Bank PEKAO SA nr 76 1240 6814 1111 0010 3411 8787, z adnotacją: - dotyczy wpłaty wadium do przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości-działka nr 145/8 położona w Iwinach.
5.Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie wygrają przetargu, zostanie zwrócone przelewem w ciągu 7 dni po dokonaniu wyboru oferty.
6.Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości.
7.Wadium przepada na rzecz spółki prowadzącej przetarg, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
8.Składana oferta powinna zawierać:
a)imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
b)datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta, w przypadku osoby prawnej
podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli,
c)aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do
Ewidencji Działalności Gospodarczej,
d)oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
e)oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty,
f)oferowaną cenę (cyfrowo i słownie) i sposób zapłaty,
g)dowód wpłaty wadium,
h)w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadających ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej
lub wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
9.Przystępujący do przetargu cudzoziemiec w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r.,Nr 167, poz. 1758 t.j. z późn.zm.), zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej, wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie (lub promesę) właściwego ministra na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, chyba że zajdą przewidziane
powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
10.Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
11.Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.
12.Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą "za zgodność z oryginałem" i podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu).
13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta.
14.Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
15.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w jednej kopercie. Kopertę należy zaadresować: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59 - 220 Legnica, podać nazwę i adres oferenta oraz oznaczyć: "Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości - działka nr 145/8  położona w Iwinach. Nie otwierać przed 09.08.2012 r. godz. 11:30".
16.W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty prowadzący przetarg nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
17.Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta i opatrzone napisem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".
18.Oferty należy składać do dnia 09.08.2012 r. do godz. 9:00 w kancelarii TAURON Dystrybucja Oddział w Legnicy przy ul. Partyzantów 21 w Legnicy.
19.Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
20.Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługuje wobec sprzedającego żadne roszczenie finansowe i prawne.
21.W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja Przetargowa
kontynuuje przetarg w formie aukcji. Komisja Przetargowa zawiadomi oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie aukcji.
22.O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, w terminie 7 dni od daty otwarcia ofert. Nabywca otrzyma informację o miejscu i terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
23.Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej na jeden dzień przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
24.Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
25.Nabywca nieruchomości, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na jeden dzień przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, traci prawa wynikające z wyboru oferty oraz złożone wadium.
26.Wydanie przedmiotu umowy nastąpi, po zapłaceniu ceny nabycia, w dniu zawarcia
umowy w formie aktu notarialnego.
27.Korzyści i ciężary z przedmiotu umowy przechodzą na nabywcę z dniem zawarcia
umowy w formie aktu notarialnego.
28.TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy zastrzega sobie prawo do unieważnienia
przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
29.Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze od godz.: 8:00 do 14:00,
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem
TAURON Dystrybucja S.A., pod numerem telefonu:
 76 8898660, 76 8898694 - do dnia 07.08.2012 r.
30.Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela w dni robocze od godz.:
 8:00 do 14:00: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w
Legnicy Dział Nieruchomości 76 8898696 lub 76 8898660, 76 8898694.

 

DODATKOWE INFORMACJE DOSTĘPNE NA STRONIE:
www.tauron-dystrybucja.pl
w zakładce nieruchomości na sprzedaż.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl