Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Konkurs ofert na: "Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Informacje Obwieszczenia
Rodzaj ogłoszenia: komunikat
Region: Śląskie » Powiat Jaworzno » Gmina Miasto na prawach powiatu - Jaworzno »
Miejscowość: Jaworzno
Ogłaszający: Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 16.10.2017

 
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie 
ul. Krakowska 9
43 ? 600 Jaworzno
ogłasza konkurs ofert na:
"Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018"
 
1) Zakres prac obejmuje:
-badanie sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 rok, sporządzenie sprawozdania
z badania.
2) Ofertę mogą złożyć firmy audytorskie, które:
-w toku badania sprawozdania finansowego będą stosowały zasady prawne dotyczące badania oraz zasady etyki zawodowej określone przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, 
-uprawnione są do badania sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 07.05.2009 r.  o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i nadzorze publicznym (Dz. U nr 77, poz. 649 z dnia 22.05.2009 r.ze zm.) i spełniają warunki określone w tejże ustawie, 
-prowadzą działalność audytorską, co najmniej 3 lata, 
-sporządzą sprawozdanie z badania zawierające w szczególności stwierdzenia wymagane przepisami art. 65 ust.1 do 5 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 152 poz. 1223 z 2009 r. ze zm.).
3) Wymagany termin realizacji usługi: najpóźniej do dnia 30.03.2018 za 2017 rok oraz do 29.03.2019 za 2018 rok. 
4) Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej ?Konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018?, nazwą i adresem Zamawiającego oraz nazwą, adresem lub pieczątką firmową składającego ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 16 października 2017 r. do godz. 15:00.
5) Oferta powinna zawierać: jednostkową cenę usługi obowiązującą w dwuletnim okresie obowiązywania umowy (wartość netto + należny podatek VAT ) odrębnie za 2017 i 2018 rok, oświadczenie o terminie wykonania usługi, oświadczenie o okresie prowadzenia przez oferenta działalności audytorskiej, polisę OC obejmującą odpowiedzialność za skutki prowadzonej działalności, listę przedsiębiorstw, w których składający ofertę przeprowadził w okresie ostatnich trzech lat badanie sprawozdań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw o zbliżonym profilu działalności do działalności prowadzonej przez Zamawiającego, zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,imię i nazwisko oraz numer uprawnień przeprowadzającego badanie, o ile jest to możliwe na dzień złożenia oferty.
6) Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela Główny Księgowy - Aleksandra Swoboda, tel. 032 753 55 66 mail: aswoboda@pkm.jaworzno.pl
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.
 7) Do konkursu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl