Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

Ogłoszenie o zamiarze przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzelce Krajeńskie


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

OGŁOSZENIE GPM- 41/2017
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z dnia 25 września 2017r
Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tj.  Dz. U. Nr 2016 poz.2147 ze zm.) - 
BURMISTRZ Strzelec Krajeńskich

podaje

do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od  28 września 2017r. do 19 października 2017r. ogłoszenie o zamiarze  przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzelce Krajeńskie
ZBYCIE NA PODSTAWIE ART. 37 UST.2 PKT 6 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI W CELU POPRAWIENIA WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ.
 
1. Niezabudowana działka nr 457/38 o powierzchni 64mkw.,  położona przy al. Wolności w Strzelcach Krajeńskich - zbywana jest na podstawie art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. dz. nr 457/32.
Brak planu zagospodarowania dla tego terenu.
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla tego terenu nie została wydana.
Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej GW1K/00003104/8 
Cena nieruchomości: 3.800,00 zł (słownie złotych : trzy tysiące osiemset)
 
Przez działkę przebiegają media: energia elektryczna,  woda i kanalizacja, w związku
z tym w akcie sprzedaży zostanie zagwarantowana możliwość nieodpłatnego dostępu na rzecz właścicieli mediów na czas nieoznaczony w celu ich modernizacji 
i naprawy. Teren  znajduje się na obszarze ochrony krajobrazowej wyznaczonej wokół zabytkowego, średniowiecznego układu urbanistyczno- krajobrazowego miasta
Strzelce Krajeńskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr KO Kons.-III-5/57
z dnia 07.11.1957 r., KOK-I-2172/75 z dnia 31.01.1975 r. oraz KOK-I-7/76  z dnia 21.10.1976 r.; roboty budowlane w obrębie układu urbanistycznego wymagają 
pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Brak zobowiązań dla nieruchomości
Ww. działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Organizator nie odpowiada za wady ukryte
 
2. Nieruchomości gruntowej zabudowanej  numerem ewidencyjnym 440/37 o pow. 40mkw.,  położonej przy ul. Ks..S.Wyszyńskiego zbywana jest na podstawie art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu poprawienia zagospodarowania nieruchomości przylegych, tj. dz. nr 440/35 i 440/38, między którymi położona jest zbywana nieruchomość.
Brak planu zagospodarowania dla tego terenu. Decyzja o warunkach zabudowy nie została wydana.
Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej GW1K/00003150/8 
Cena nieruchomości: 11.000,00 zł (słownie złotych :  jedenaście tysięcy)
Teren  znajduje się na obszarze ochrony krajobrazowej wyznaczonej wokół zabytkowego, średniowiecznego układu urbanistyczno- krajobrazowego miasta Strzelce Krajeńskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr KO Kons.-III-5/57 z dnia 07.11.1957 r., KOK-I-2172/75 z dnia 31.01.1975 r. oraz KOK-I-7/76  z dnia 21.10.1976 r.; roboty budowlane w obrębie układu urbanistycznego wymagają pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Brak zobowiązań dla nieruchomości
Ww. działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Organizator nie odpowiada za wady ukryte
 
Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych pozbawionych prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeśli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia 
niniejszego wykazu  tj. do  09 listopada 2017r.
 
 

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl