Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przetarg publiczny na sprzedaż nieruchomości położonej w Chocianowie obejmującej działkę gruntu nr 151/2 zabudowaną budowlą.


Kategoria: Nieruchomości » Działki budowlane
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Polkowicki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Chocianów »
Miejscowość: Chocianów
Ogłaszający: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 03.08.2012
Cena: 15 400,00 zł brutto

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy

ogłasza pisemny przetarg publiczny

na sprzedaż nieruchomości

 położonej w Chocianowie obejmującej

 działkę gruntu nr 151/2 zabudowaną  budowlą.


Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości, działki gruntu nr 151/2, położonej w Chocianowie oraz prawo własności budowli (ogrodzenie) zlokalizowanej na tej działce.

POŁOZENIE NIERUCHOMOŚCI: Chocianów, przy ul. Ogrodowej, powiat: polkowicki, województwo: dolnośląskie.

OZNACZENIE GEODEZYJNE: Działka numer 151/2, AM-6, obręb 2 Chocianów.
KSIĘGA WIECZYSTA: Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00006102/1.

OPIS NIERUCHOMOŚCI/OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: Działka położona w Chocianowie przy ul. Ogrodowej. W granicach działki znajdują się drzewa, które nie ograniczają możliwości zabudowy i nie mają wpływu na wartość nieruchomości. Na terenie działki znajduje się budowla-nieruchomość jest ogrodzona płotem. Działka położona jest w centrum Chocianowa. Kształt i wielkość działki - średni. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Wyposażenie w infrastrukturę: dostępne.

Dział III-"Prawa roszczenia i ograniczenia" oraz Dział IV "Hipoteka" księgi wieczystej nie zawiera wpisów.

PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
Teren działki objęty jest obowiązującym planem miejscowym, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr XXXV/248/2005 z dnia 25.10.2005 r., zmienionym uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30.07.2010 r. Nr LIV/304/2010-działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , oznaczony jest symbolem A MN-54 i posiada przeznaczenie: 
1) podstawowe-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) uzupełniające-usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, kultury, zdrowia i opieki społecznej
3) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia. Część działki stanowi poszerzenie pasa drogi oznaczonej w planie miejscowym symbolem A KDWp-16.
Teren znajduje się w strefie "B" ochrony konserwatorskiej i w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych "Zbiornik Chocianów-Gozdnica".

CENA WYWOŁAWCZA: 15 400,00 zł brutto (piętnaście tysięcy czterysta złotych zero groszy)-nieruchomość opodatkowana podatkiem VAT wg obowiązującej stawki obejmująca:-cenę prawa własności  działki gruntu nr 151/2 oraz prawa własności budowli.

WADIUM: 1 540,00 zł (jeden tysiąc pięćset czterdzieści złotych zero groszy).

 

1. Prowadzącym przetarg jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59 - 220 Legnica.
2. Przetarg przeprowadzony zostanie w formie pisemnego przetargu publicznego i odbędzie się dnia 07.08.2012 r. o godzinie 10:30 w świetlicy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy przy ul. Wałbrzyskiej 1 w Legnicy.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości, do dnia 03.08.2012 r. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek prowadzącego przetarg.
4. Wadium wnosi się przelewem na konto: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, Bank PEKAO SA nr 76 1240 6814 1111 0010 3411 8787,
z adnotacją: - dotyczy wpłaty wadium do przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości-działka nr 151/2 położona w Chocianowie przy ul. Ogrodowej.
5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie wygrają przetargu, zostanie zwrócone przelewem w ciągu 7 dni po dokonaniu wyboru oferty.
6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości.
7. Wadium przepada na rzecz spółki prowadzącej przetarg, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
8. Składana oferta powinna zawierać:
a)imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
b)datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta, w przypadku osoby prawnej podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli,
c)aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do
Ewidencji Działalności Gospodarczej,
d)oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
e)oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty,
f)oferowaną cenę (cyfrowo i słownie) i sposób zapłaty,
g)dowód wpłaty wadium,
h)w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadających ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej lub wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
9. Przystępujący do przetargu cudzoziemiec w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r.,Nr 167, poz. 1758 t.j. z późn.zm.), zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej, wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie (lub promesę) właściwego ministra na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
10. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
11. Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.
12. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą "za zgodność z oryginałem" i podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela
oferenta (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu).
13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta.
14. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
15. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w jednej kopercie. Kopertę należy zaadresować: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59 - 220 Legnica, podać nazwę i adres oferenta oraz oznaczyć:
"Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości - działka nr 151/2 położona w Chocianowie przy ul. Ogrodowej. Nie otwierać przed 07.08.2012 r. godz. 10:30".

16. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty prowadzący przetarg nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
17. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta i opatrzone napisem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

18. Oferty należy składać do dnia 07.08.2012 r. do godz. 9:00 w kancelarii TAURON Dystrybucja Oddział w Legnicy przy ul. Partyzantów 21 w Legnicy.
19. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
20. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługuje wobec sprzedającego żadne roszczenie finansowe i prawne.
21. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja Przetargowa kontynuuje przetarg w formie aukcji. Komisja Przetargowa zawiadomi oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie aukcji.
22. O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, w terminie 7 dni od daty otwarcia ofert. Nabywca otrzyma informację o miejscu i terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
23. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej na jeden dzień przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
24. Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
25. Nabywca nieruchomości, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na jeden dzień
przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, traci prawa wynikające z wyboru oferty oraz złożone wadium.
26. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi, po zapłaceniu ceny nabycia, w dniu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
27. Korzyści i ciężary z przedmiotu umowy przechodzą na nabywcę z dniem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
28. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
29. Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze od godz.: 8:00 do 14:00,
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem TAURON Dystrybucja S.A., pod numerem telefonu: 76 8898696 - do dnia 03.08.2012 r.

30. Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela w dni robocze od godz.: 8:00 do 14:00: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy Dział Nieruchomości 76 8898696 lub 76 8898694.


DODATKOWE INFORMACJE DOSTĘPNE NA STRONIE:
 www.tauron-dystrybucja.pl
w zakładce nieruchomości na sprzedaż.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl