Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie - działka nr 369/2


Kategoria: Nieruchomości » Działki budowlane
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Lubiński » Gmina Gmina miejsko-wiejska Ścinawa »
Miejscowość: ŚCINAWA
Ogłaszający: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 06.08.2012
Cena: 28 300,00 zł brutto

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
ogłasza pisemny przetarg publiczny

na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie 

obejmującej działkę gruntu nr 369/24  zabudowaną budowlą.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 369/24 położonej w Ścinawie oraz prawo własności budowli (ogrodzenie) zlokalizowanej na tej działce.
POŁOZENIE NIERUCHOMOŚCI: Ścinawa, przy ul. Królowej Jadwigi, powiat: lubiński, województwo: dolnośląskie.
OZNACZENIE GEODEZYJNE: Działka numer 369/24,  AM-16, obręb 2 Ścinawa.
KSIĘGA WIECZYSTA: Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00033831/8.
POWIERZCHNIA: 0,1127ha.
OPIS NIERUCHOMOŚCI/OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOSCI: Działka kształtem zbliżona do prostokąta. W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajdują się: niezabudowane działki gruntu, nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i garażami. W pobliżu znajduje się szkoła, dom dziecka i osiedle domów wielorodzinnych. Na terenie działki znajduje się budowla - ogrodzenie.
Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo torów kolejowych, położenie średnie.
Dostęp komunikacyjny bezpośredni drogą utwardzoną. Działki położone w pobliżu budynków wielorodzinnych, z uwagi na średni przepływ ludzi stanowią średnią lokalizację dla terenów przeznaczonych pod mieszkalnictwo i usługi, handel oraz inną działalność gospodarczą.
Dział III - "Prawa roszczenia i ograniczenia": wpisy o służebności gruntowej nie dotyczą działek gruntu będących przedmiotem sprzedaży. Dział IV 'Hipoteka" księgi wieczystej nie zawiera wpisów.
PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: Działka nr 369/24 obręb 2 m. Ścinawa zlokalizowana jest na terenie oznaczonym na rysunku planu (załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/273/2005 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30.06.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa-Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 156 poz. 3024 z dnia 18.08.2005 r.) symbolem MN/38-przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku). Działka leży w strefie "K" ochrony krajobrazu. Działka leży na terenie określonym granicami powodzi z 1997 r. oraz w strefie zagrożenia powodziowego.

CENA WYWOŁAWCZA: 28 300,00 zł brutto (dwadzieścia osiem tysięcy trzysta złotych zero groszy)-nieruchomość opodatkowana podatkiem VAT wg obowiązującej stawki obejmująca:
-cenę prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 369/24 położonej w Ścinawie oraz cenę prawa własności budowli (ogrodzenie) zlokalizowanej na tej działce,

WADIUM: 2 830,00 zł (dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych zero groszy).

 

1. Prowadzącym przetarg jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie,
Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59 - 220 Legnica.
2. Przetarg przeprowadzony zostanie w formie pisemnego przetargu publicznego i odbędzie się dnia 08.08.2012 r. o godzinie 12:30 w świetlicy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy przy ul. Wałbrzyskiej 1 w Legnicy.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości, do dnia 06.08.2012 r. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek prowadzącego przetarg.
4. Wadium wnosi się przelewem na konto: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, Bank PEKAO SA nr 76 1240 6814 1111 0010 3411 8787, z adnotacją: -dotyczy wpłaty wadium do przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości
położonej w Ścinawie - działka nr 369/24.
5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie wygrają przetargu, zostanie zwrócone przelewem w ciągu 7 dni po dokonaniu wyboru oferty.
6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości.
7. Wadium przepada na rzecz spółki prowadzącej przetarg, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
8. Składana oferta powinna zawierać:
a)imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
b)datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta, w przypadku osoby prawnej podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń woli,
c)aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie
do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
d)oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
e)oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty,
f)oferowaną cenę (cyfrowo i słownie) i sposób zapłaty,
g)dowód wpłaty wadium,
h)w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadających ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej lub wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
9. Przystępujący do przetargu cudzoziemiec w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r.,Nr 167, poz. 1758 t.j. z późn.zm.), zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej, wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie (lub promesę) właściwego ministra na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
10. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
11. Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.
12. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą "za zgodność z oryginałem" i podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu).
13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta.
14. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
15. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w jednej kopercie. Kopertę należy zaadresować: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica, podać nazwę i adres oferenta oraz oznaczyć: "Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Ścinawie - działka nr 369/24. Nie otwierać przed 08.08.2012 r. godz. 12:30".
16. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty prowadzący przetarg nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
17. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta i opatrzone napisem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".
18. Oferty należy składać do dnia 08.08.2012 r. do godz. 9:00 w kancelarii
TAURON Dystrybucja Oddział w Legnicy przy ul. Partyzantów 21 w Legnicy.
19. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
20. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługuje wobec sprzedającego żadne roszczenie finansowe i prawne.
21. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja Przetargowa kontynuuje przetarg w formie aukcji. Komisja Przetargowa zawiadomi oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie aukcji.
22. O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, w terminie 7 dni od daty otwarcia ofert. Nabywca otrzyma informację o miejscu i terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
23. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej na jeden dzień przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
24. Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
25. Nabywca nieruchomości, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na jeden dzień przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, traci prawa wynikające z wyboru oferty oraz złożone wadium.
26. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi, po zapłaceniu ceny nabycia, w dniu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
27. Korzyści i ciężary z przedmiotu umowy przechodzą na nabywcę z dniem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
28. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
29. Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze od godz.: 8:00 do 14:00,
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem
TAURON Dystrybucja S.A., pod numerem telefonu: 76 8898696 - do dnia 06.08.2012 r.
30. Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela w dni robocze od godz.: 8:00 do 14:00: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy Dział Nieruchomości 76 8898696 lub 76 8898694.

 

DODATKOWE INFORMACJE DOSTĘPNE NA STRONIE:
www.tauron-dystrybucja.pl
w zakładce nieruchomości na sprzedaż.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl