Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

Przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35


Kategoria: Nieruchomości » Inne
Rodzaj ogłoszenia: wynajem
Region: Wielkopolskie »
Miejscowość: Swarzędz
Ogłaszający: Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 24.07.2017

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Al. Partyzantów 57, 24- 100 Puławy
 
ogłasza pisemny przetargna dzierżawę na okres 3 lat
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej
w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35stanowiącej część działki
o numerze ewidencyjnym 2170/3
w powiecie poznańskim, w województwie wielkopolskim
o powierzchni 5678 m2.
 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków dzierżawy można uzyskać pod numerem 691 391 150 w dni robocze w godz. 08- 15. 
 
Oferty przetargowe w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem 
?PRZETARG ? Swarzędz?, należy przesyłać na adres: Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, 
Al. Partyzantów 57, 24- 100 Puławy lub składać w dni robocze w godz. 07- 15 
w kancelarii Instytutu pod ww. adresem do dnia 24 lipca 2017 r.
 
O dopuszczeniu oferty do przetargu decydować będzie data wpływu oferty do Instytutu. Oferta musi zawierać:
-proponowaną stawkę (netto) czynszu dzierżawnego za okres 1 miesiąca wyrażoną
w złotówkach; 
-dane oferenta- tj. imię, nazwisko, nr PESEL, adres, nr telefonu a w przypadku osób prawnych dodatkowo pełną 
nazwę podmiotu, numer NIP, identyfikator REGON,  aktualny wyciąg KRS;
-dowód wpłaty wadium; 
-oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu; 
-oświadczenie oferenta o przyjęciu warunków przetargu bez zastrzeżeń.
 
Minimalna stawka oferowanego czynszu dzierżawnego za 1 miesiąc wynosi
9.500 zł (słownie: dziewięć tys. pięćset zł.) netto 
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
2 850,00 zł na konto Instytutu w banku BGŻ BNP PARIBAS  S.A.:  
nr 35 20300045 111 0000000 531520 tytułem "Wadium - Swarzędz - przetarg".
Wymóg zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się  na wskazanym koncie bankowym PIWet- PIB przed otwarciem ofert.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lipca 2017 r. o godz. 12.00 
w siedzibie PIWet- PIB w Puławach, Al. Partyzantów 57.
 
Wadium przepadnie na rzecz wydzierżawiającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
 
Okres związania ofertą wynosi 90 dni.
 
Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy wśród oferujących tę samą stawkę czynszu dzierżawnego lub kontynuowania przetargu w formie licytacji miedzy tymi oferentami; a także prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.
Podpisanie umowy z wybranym w przetargu oferentem nastąpi po uzyskaniu zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z art. 38 ustawy  z dnia 16 grudnia 2016r. r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016r.poz.2259).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl