Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo produkcyjno-usługowe-strefa 245


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: BURMISTRZ MIASTA GUBINA
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 14.09.2017
Cena: 1.516.200,00 zł /net

BURMISTRZ  MIASTA GUBINA

OGŁASZA 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo produkcyjno-usługowe.

Nieruchomość gruntowa położona w obrębie 10 m. Gubina przy ulicy Legnickiej, oznaczona jest jako działki nr 245/2, 246/1, 260/7,261/9, 262/4, 261/3, 263/2 i 264/8 o łącznej pow. 5,3573 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Gubinie prowadzi Księgę Wieczystą nr ZG2K/00001830/3.

???

MAPA -patrz załącznik

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI ? 1.516.200,00 zł /netto/WADIUM ? 151.620,00 ZŁCHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ


Numer ewidencyjny, powierzchnie nieruchomości, położenie

Działki nr 245/2, 246/1, 260/7, 261/9, 262/4, 261/3, 263/2, 264/8 o łącznej powierzchni 5,3573 ha. Nieruchomość położona jest w południowej części miasta przy ulicy Legnickiej (droga wojewódzka nr 286). Teren inwestycji położony jest około 2,5 km od centrum miasta i około 1 km od drogi krajowej nr 32 łączącej Zieloną Górę z zachodnią granicą państwa. W sąsiedztwie nieruchomości położone są tereny inwestycyjne o powierzchni około 25 ha.

stan zagospodarowania nieruchomości

 

 

 

Działka niezabudowana, wykorzystywana rolniczo ? bezumownie. W sąsiedztwie działki przepompownia ścieków.

Kształt nieruchomości

Teren płaski, kształtem przypominający prostokąt pozwalający na racjonalne zagospodarowanie nieruchomości.

Przeznaczenie w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy

Działki objęte są ustaleniami obowiązującej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina uchwalonej uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie Nr XLIII/356/2002 z dnia 21 lutego 2002 r.Teren w/w nieruchomości, oznaczony w planie symbolem  P, KS, IT,  przeznaczony jest pod lokalizację obiektówo funkcji produkcyjno-usługowej i technicznej oraz teren lokalizacji obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej i infrastruktury technicznej.

Infrastruktura techniczna

Dojazd do działki drogą wojewódzką nr 286 o nawierzchni utwardzonej połączoną z drogą krajową nr 32 łączącą Zieloną Górę w odległości około 60 km oraz  w bliskim sąsiedztwie z zachodnią granicą państwa około 3 km. Infrastruktura techniczna: sieć elektryczna, wodno ? kanalizacyjna, telefoniczna

 

Teren w/w nieruchomości położony jest w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jako kompleks nr 5, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2017 roku.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim.

Przetarg odbędzie się dnia 14 września 2017 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.

Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 11 września 2017 r. na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr  13 1020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie.

W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie.

Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin terenu oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną, w tym z ustaleniami obowiązującej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr XLIII/356/2002 z dnia 21 lutego 2002 r. 

Zbycie przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywający przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym.

W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew i krzewów rosnących na w/w działkach, ewentualnego przełożenia istniejącej infrastruktury technicznej (w uzgodnieniu z właścicielem sieci technicznej), nabywca nieruchomości wykona wymienione prace we własnym zakresie i na własny koszt.

Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniemi na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci.

Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie.

W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z zabudową, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany będzie do wystąpienia do właściwego organu we własnym zakresie, z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r.o ochronie gruntów rolnych i leśnych).

Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników.

Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości.

Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010 r.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.  

Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji.

Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciui ch bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: 

- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszportl ub prawo jazdy), a pozostającej w związku małżeńskim nie posiadającej rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników,

-  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisudo KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

-  w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

-  w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/osób);

- z cudzoziemcem w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.).

Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. Gmina nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz występowania zanieczyszczeń gruntu oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych w obrębie zbywanej nieruchomości.

Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 

Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1490).

Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 22 czerwca 2017 r.

Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie,  ul. Piastowska 24, tel. (68) 4558141, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl. 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl