Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

Dzierżawa nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gdańsku-Sobieszewie, ul. Tęczowa 45, działka nr 110/2


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: dzierżawa
Region: Pomorskie »
Miejscowość: Gdańsk - Sobieszewo
Ogłaszający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 27.06.2017

1. Nazwa, adres wydzierżawiającego, miejsce i adres składania ofert:
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, email: iung@iung.pulawy.pl.
2. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć wydzierżawianą nieruchomość:
Nieruchomości można oglądać w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
z Dyrektorem RZD w Żelisławkach pod nr tel.:(58) 682 91 35.
Informacje na temat przedmiotu dzierżawy można uzyskać w Instytucie  lub pod
nr tel.(81) 47 86 971/(81) 47 86 970
3. Przedmiot dzierżawy oraz wysokość ceny wywoławczej:.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Gdańsku-Sobieszewie,
ul. Tęczowa 45, działka nr 110/2 o powierzchni 9835m2, Sobieszewo (0140),
gm. Miasto Gdańsk, pow. Miasto Gdańsk, woj. pomorskie. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, wieczystym użytkownikiem nieruchomości jest IUNG-PIB. Stawka wywoławcza czynszu  dzierżawnego: 
89 908,00 zł netto, wadium:8 990,80 zł  z dopiskiem "wadium dzierżawa Sobieszewo".
4. Terminy składania i otwarcia ofert:
Termin składania pisemnych ofert upływa w dniu 27.06.2017r. o godz. 11.00
Otwarcie ofert: siedziba IUNG-PIB w Puławach w dniu 27.06.2017r. godz.11:15. Oferta powinna zawierać: oferowaną stawkę czynszu rocznego w netto, dane identyfikujące oferenta, rodzaj usług, jakie oferent zamierza świadczyć na przedmiotowej
nieruchomości, oświadczenie oferenta zgodnie z zał. nr 1 do Regulaminu  na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oświadczenie o zapoznaniu się ze wzorem umowy dzierżawy, oświadczenie, że oferent nie figuruje w rejestrze dłużników, data  i podpis oferenta i okres związania ofertą.
5. Warunki uczestnictwa:
Wpłata wadium najpóźniej  do dnia 26.06.2017r. na rachunek bankowy IUNG -PIB
nr 66 1240 2412 1111 0000 3610 6594 (dniem wniesienia wadium uznaje się dzień,
w którym nastąpiło uznanie kwotą wadium rachunku bankowego). 
Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na pierwszą należność z tytułu czynszu dzierżawnego, a pozostałym Oferentom wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona powołana Komisja spośród wszystkich ważnych ofert.
Wygrywa oferta, która zawiera propozycję najwyższej stawki czynszu, nie mniejszej od stawki wywoławczej.Wydzierżawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferowali tę samą cenę.
6. Pozostałe informacje:
Pełna treść ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dostępna jest na stronie internetowej www.iung.pl oraz na tablicach ogłoszeń w IUNG - PIB w Puławach, ul. Czartoryskich 8. 
 
 
 

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl