Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przetarg publiczny na sprzedaż nieruchomości położonej w Chojnowie


Kategoria: Nieruchomości » Działki budowlane
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Legnicki » Gmina Gmina miejska Chojnów »
Miejscowość: Chojnów
Ogłaszający: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 07.08.2012
Cena: 19 700 zł brutto

                             TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
        ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż nieruchomości położonej
                         w Chojnowie obejmującej działkę gruntu nr 37/1.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę gruntu nr 37/1 położoną w Chojnowie.
POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI:
Chojnów, przy ul. Lubińskiej, powiat: legnicki, województwo: dolnośląskie.

OZNACZENIE GEODEZYJNE:
Działka numer 37/1, AM-3, obręb 2 Chojnów

POWIERZCHNIA [ha]: 0,2475

OPIS NIERUCHOMOŚCI/OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI:
Działka niezabudowana stanowiąca nieużytek. Na działce 37/1 zaplanowano służebność drogi koniecznej o powierzchni 250 m2. Położenie nieruchomości: słabe (jest to strefa peryferyjna miasta) Kształt i wielkość działki: słaby. Dostęp komunikacyjny bezpośredni drogą utwardzoną od strony ul. Lubińskiej. Wyposażenie w infrastrukturę: dostępne. Możliwości inwestycyjne: dobre. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się rozdzielnia GPZ Chojnów oraz tereny łąk i pastwisk.

Dział III ? ?Prawa roszczenia i ograniczenia? oraz Dział IV ?Hipoteka? księgi wieczystej nie zawiera wpisów.
Sprzedaż nieruchomości ? działki gruntu nr 37/1 położonej w Chojnowie nastąpi pod warunkiem jednoczesnego ustanowienia:
a) na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 37/1 odpłatnej i bezterminowej służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 37/2 do działki nr 37/1 o powierzchni 120m?. Wartość prawa służebności oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 166,00 zł netto - co stanowi kwotę 204,18 zł brutto. Przedmiotową kwotę pokrywa nabywający działkę gruntu nr 37/1 na rzecz sprzedającego.
b) na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 37/2 odpłatnej i bezterminowej służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę gruntu nr 37/1 do działki gruntu nr 38/4, na której posadowiony jest słup nr 96 S-24, o powierzchni 250m?. Wartość prawa służebności oszacowana została przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 385,00 zł netto-co stanowi  kwotę 473,55 zł brutto. Przedmiotową kwotę pokrywa sprzedający działkę gruntu nr 37/1 na rzecz nabywającego.
c) odpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu na odcinku 54mb na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. obejmującej zlokalizowaną na działce gruntu nr 37/1 linię elektroenergetyczną napowietrzną wysokiego napięcia 110 kV. Wartość prawa służebności przesyłu została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 212,00 zł netto- co stanowi kwotę 260,76 zł brutto.
Przedmiotową kwotę pokrywa sprzedający działkę gruntu nr 37/1 na rzecz nabywającego.

PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
Działka znajduje się na terenach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolami 26 RP oraz 29 ZI. Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów:-dla terenu oznaczonego symbolem 26RP ustala się przeznaczenie dla funkcji rolnej-teren upraw polowych. Większa część obszaru jednostki 26 RP znajduje się w strefie oddziaływania napowietrznych linii energetycznych, dla terenu oznaczonego symbolem 29 ZI ustala się przeznaczenie na zieleń izolacyjną.
CENA WYWOŁAWCZA: 19 700,00 zł brutto (dziewiętnaście tysięcy siedemset złotych zero groszy) ? nieruchomość opodatkowana podatkiem VAT wg obowiązującej stawki obejmująca: - cenę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej - działki gruntu nr 37/1 położonej w Chojnowie.
WADIUM: 1 970,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt złotych zero groszy).

1.Prowadzącym przetarg jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59 - 220 Legnica.
2.Przetarg przeprowadzony zostanie w formie pisemnego przetargu publicznego i odbędzie się dnia 09.08.2012 r. o godzinie 10:30 w świetlicy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy przy ul. Wałbrzyskiej 1 w Legnicy.
3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej sprzedawanej nieruchomości, do dnia 07.08.2012 r. Za termin wniesienia
wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek prowadzącego przetarg.
4.Wadium wnosi się przelewem na konto: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy,
Bank PEKAO SA nr 76 1240 6814 1111 0010 3411 8787, z adnotacją:
?dotyczy wpłaty wadium do przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej
w Chojnowie-działka nr 37/1.
5.Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie wygrają przetargu, zostanie zwrócone
przelewem w ciągu 7 dni po dokonaniu wyboru oferty.
6.Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości.
7.Wadium przepada na rzecz spółki prowadzącej przetarg, jeżeli oferent, którego oferta
zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
8.Składana oferta powinna zawierać:
a)imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
b)datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta, w przypadku osoby prawnej podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń woli,
c)aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji
Działalności Gospodarczej,
d)oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
e)oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty,
f)oferowaną cenę (cyfrowo i słownie) i sposób zapłaty,
g)dowód wpłaty wadium,
h)w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadających ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej lub wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
9.Przystępujący do przetargu cudzoziemiec w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r.,Nr 167, poz. 1758 t.j. z późn.zm.), zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej, wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie (lub promesę) właściwego ministra na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
10.Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
11.Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.
12.Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą ?za zgodność z oryginałem? i podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu).
13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta
lub upoważnionego przedstawiciela oferenta.
14.Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
15.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w jednej kopercie.
Kopertę należy zaadresować: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59 - 220 Legnica, podać nazwę i adres oferenta oraz oznaczyć:
?Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Chojnowie-działka nr 37/1. Nie otwierać przed 09.08.2012 r. godz. 10:30?.
16.W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty prowadzący przetarg nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
17.Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta i opatrzone napisem
?ZMIANA? lub ?WYCOFANIE?.
18.Oferty należy składać do dnia 09.08.2012 r. do godz. 9:00 w kancelarii
TAURON Dystrybucja Oddział w Legnicy przy ul. Partyzantów 21 w Legnicy.
19.Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
20.Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługuje wobec sprzedającego żadne roszczenie finansowe i prawne.
21.W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja Przetargowa
kontynuuje przetarg w formie aukcji. Komisja Przetargowa zawiadomi oferentów o terminie
i miejscu kontynuacji przetargu w formie aukcji.
22.O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, w terminie 7 dni od daty
otwarcia ofert. Nabywca otrzyma informację o miejscu i terminie zawarcia umowy w formie
aktu notarialnego.
23.Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej na jeden
dzień przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
24.Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne, podatki i opłaty związane
z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
25.Nabywca nieruchomości, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na jeden dzień przed
terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, traci prawa wynikające z wyboru
oferty oraz złożone wadium.
26.Wydanie przedmiotu umowy nastąpi, po zapłaceniu ceny nabycia, w dniu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
27.Korzyści i ciężary z przedmiotu umowy przechodzą na nabywcę z dniem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
28.TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
29.Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze od godz.: 8:00 do 14:00, po wcześniejszym
 telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem TAURON Dystrybucja S.A.,
pod numerem telefonu: 76 8898660 - do dnia 07.08.2012 r.
30.Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela w dni robocze od godz.: 8:00 do 14:00: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy Dział Nieruchomości 76 8898696 lub 76 8898660.
DODATKOWE INFORMACJE DOSTĘPNE NA STRONIE:
www.tauron-dystrybucja.pl
w zakładce nieruchomości na sprzedaż.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl