Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PROWADZONYM W TRYBIE OKREŚLONYMW ART. 70 1 -70 5 KODEKSU CYWILNEGO


Kategoria: Nieruchomości » Inne
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Mazowieckie »
Ogłaszający: Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 14.06.2017
Cena: 13 630 000,00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PROWADZONYM W TRYBIE OKREŚLONYMW

ART. 70 1 -70 5 KODEKSU CYWILNEGO

w drodze pisemnego składania ofert przez oferentów.

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności do obiektówbudowlanych znajdujących się na jednej z nich.

Przedmiot przetargu 

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych:

a) nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Warszawie, gmina Warszawa, powiat warszawski, województwo mazowieckie, przy ulicy Zaruskiego 6, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1, obręb 5-06-14 o powierzchni działki 45 187 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie prowadzi Księgę wieczystą KW nr WA4M/00152878/0 wraz z prawem własności obiektów budowlanych znajdujących się na powyższej nieruchomości, stanowiących odrębną nieruchomość oraz

b) nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, gmina Warszawa, powiat warszawski, województwo mazowieckie, przy ulicy Zaruskiego 6, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 17/2, obręb 5-06-11 o powierzchni działki 428 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie prowadzi Księgę wieczystą KW nr WA4M/00147536/3 przy czym wszystkie wymienione powyżej nieruchomości dalej w treści ogłoszenia nazywane są łącznie "Nieruchomością".

2. Cena wywoławcza praw do Nieruchomości wynosi  13 630 000,00 złotych. Poprzez cenę wywoławczą Organizator przetargu rozumie cenę netto. 

Warunki udziału w postępowaniu przetargowym

1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy przyznają zdolność prawną.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty zawierającej:

a) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentacji;

b) datę sporządzenia oferty;

c) oferowaną cenę netto za Nieruchomość, nie niższą niż cena wywoławcza;

d) dowód wniesienia wadium.

3. Oferent przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 14 czerwca 2017 roku do godziny 16.00 na rachunek bankowy prowadzony w mBank S.A.   nr 83 1140 1010 0000 5424 7800 1048  z zaznaczeniem w treściprzelewu "Wadium Zaruskiego 6".

Warunki złożenia i otwarcia ofert

1. Oferty należy złożyć w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach oznaczone w następujący sposób: "Przetarg dotyczący sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  położonych w Warszawie przy ul. Zaruskiego 6 wraz z prawem własności do obiektów budowlanych znajdujących się na jednej z nich." do dnia 14 czerwca 2017 roku do godziny 16.00 na następujący adres:

Kancelaria Notarialna

Piotr Pełczyński Notariusz

Al. Niepodległości 217 lok. 7

02-087 Warszawa

Oferta nie może być wysłana pocztą ani dostarczona przez kuriera. Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 14 czerwca 2017 roku o godzinie 17.00 w Kancelarii Notarialnej Piotra Pełczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa. 

3. Otwarcie ofert nie będzie jawne dla Oferentów. Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół w formie aktu notarialnego, który zostanie przesłany drogą elektroniczną Oferentom, którzy złożyli oferty przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 1 powyżej. Protokół zostanie przesłany w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert na adres elektroniczny podany w formularzu ofertowym.

4. Złożona oferta musi spełniać warunki określone w Regulaminie przetargowym.

Kryteria wyboru oferty 

1. Kryterium wyboru oferty stanowi cena. 

2. Wybór zostanie dokonany wyłącznie spośród ofert złożonych zgodnie z Regulaminem przetargowym.

Zastrzeżenia Organizatora przetargu

1. Zastrzega się prawo odwołania, zakończenia lub unieważnienia przetargu przez organ uprawniony do reprezentacji Organizatora przetargu tj. Komendę Chorągwi Stołecznej ZHP bez wyboru którejkolwiek oferty bez podania przyczyny. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione w każdym czasie przed upływemterminu rozpoczęcia składania ofert. W takim przypadku zostanie opublikowane nowe ogłoszenie.

2. Zastrzega się także prawo zmiany Regulaminu przetargu, w szczególności w związku z odpowiedziami na pytania oferentów, odwołania, zmiany bądź unieważnienia drugiego etapu przetargu przez Komendę Chorągwi Stołecznej ZHP, a także niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyn - w każdym czasie.


UWAGA!!- Szczegółowe warunki dotyczące niniejszego przetargu zostały wskazane w Regulaminie przetargu dostępnymna stronie internetowej  www.stoleczna.zhp.pl/przetarg

Niniejsze ogłoszenie stanowi integralną część Regulaminu przetargowego.

Przed złożeniem oferty należyzapoznać się z Regulaminem przetargowym.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl