Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 01.06.2017

BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA  

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m?)

Położenie

Cena wywoławcza

(netto złotych)

Wysokość wadium

Termin przetargów odbytych

 

 

Uwagi

 

 

1

 

193/8

 

1457 m?

 

ul. Kasprzaka

obręb 7

68.500,006.

6.850,00

-------

Przedmiotowa działka położona jest we wschodniej części miasta przy ul. Kasprzaka. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowane domami mieszkalnymi. Dostęp bezpośredni do nieruchomości z ul.Kasprzaka - droga nieutwardzona. Działka niezagospodarowana, porośnięta samosiejkami drzew owocowych, częściowo ogrodzona przez nieruchomości sąsiednie. Uzbrojeniet erenu: - instalacja wodno-kanalizacyjna, prądu, gazu i telefoniczna. Przedmiotowa działka powstała z podziału dz. nr 193/5, dla której została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GB.6730.90.2016.W z dnia 13.10.2016 r.r. określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.

 

2

 

193/11

 

1036 m?

 

ul. Kasprzaka

obręb 7

 

45.300,00

 

4.530,00

 

-------

Przedmiotowa działka położona jest we wschodniej części miasta przy ul. Kasprzaka. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowane domami mieszkalnymi. Dostęp bezpośredni do nieruchomości z ul. Kasprzaka - droga nieutwardzona, poprzez 30 m pas działki o szerokości 4 m, wchodzący w skład nieruchomości. Działka niezagospodarowana,

porośnięta samosiejkami drzew owocowych, częściowo ogrodzona przez nieruchomości sąsiednie. Uzbrojenie terenu: instalacja wodno-kanalizacyjna, prądu, gazu i telefoniczna. Przedmiotowa działka powstała z podziału dz. nr 193/5, dla której została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GB.6730.90.2016. W z dnia 13.10.2016 r. r. określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.

 

3

 

193/12

 

909 m?

 

ul. Przemysłowa

obręb 7

 

44.500,00

 

4.450,00

 

-------

Przedmiotowa działka położona jestwe wschodniej części miasta przy ul. Przemysłowej. 

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowane domamimieszkalnymi. Dostęp bezpośredni do nieruchomości z ul. Przemysłowej -  droga utwardzona. Działka niezagospodarowana, porośnięta samosiejkami drzew owocowych, częściowo ogrodzona przez nieruchomości sąsiednie. Uzbrojenie terenu: instalacja wodno-kanalizacyjna, prądu, gazu w odległości około 25-30 m (z ul. Krasickiego). Przedmiotowa działka powstała z podziału dz. nr 193/5, dla której została wydana decyzja o warunkachzabudowy nr GB.6730.90.2016.W z dnia 13.10.2016 r. r. określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.

 

Nieruchomości stanowią własność Gminy Gubin o statusie miejskim.

Przetarg odbędzie się dnia 01 czerwca  2017 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.

Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 29 maja 2017 r. na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr  131020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie.

Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium. 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin terenu oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną (w tym z decyzją o warunkach zabudowy nr GB.6730.90.2016.W z dnia 13.10.2016 r.). Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy. Zbycie przedmiotowych nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywający przejmie nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew i krzewów rosnących na w/w działkach, ewentualnego przełożenia istniejącej infrastruktury technicznej (w uzgodnieniu z właścicielem sieci technicznej), nabywca nieruchomości wykona wymienione prace we własnym zakresie i na własny koszt. Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego. Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. W przypadku wystąpienia w obrębienie ruchomości sieci kolidujących z zabudową, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem sieci. Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników. Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010 r. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji.

Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz:

- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a pozostającej w związku małżeńskim nie posiadającej rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników,

-  w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

- w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne ub z notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

-  w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/osób);

- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1490).

Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 27 kwietnia 2017 r.

Szczegółowych informacji odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie,  ul. Piastowska 24, tel. (68) 4558141, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl