Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ W MIETKOWIE PRZY ULICY KOLEJOWEJ nr 27


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Mietków »
Miejscowość: Mietków
Ogłaszający: WÓJT GMINY MIETKÓW
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 21.04.2017

WÓJT GMINY MIETKÓW

O G Ł A S Z A

 

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

W MIETKOWIE PRZY ULICY KOLEJOWEJ nr 27

 

Lp.

Opis nieruchomości i udział w nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w mpzp wsi Mietków

Cena wywoławcza

w zł

Wadium

Termin przetargu

1

Samodzielny lokal użytkowy nr 6 o pow. użytkowej 30,62 m2 ( na parterze budynku - 2 pokoje, korytarzyk do zabudowy; brak WC i łazienki) oraz udział w częściach wspólnych w budynku i gruncie wynoszący 768/10000. Lokal wymaga kapitalnego remontu.

U5- teren zabudowy usługowej. Przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa w tym budynki użyteczności publicznej dla administracji publicznej, poczty, bankowości, telekomunikacji, ochrony zdrowia.

 

 

 

63.200,00

 

 

 

10.000,00 zł

 

do dnia

21.04.2017r.

 

 

 

25.04.2017

 

Godz. 10:00

2

Samodzielny lokal użtkowy nr 8 o pow. użytkowej 33,58 m2 ( I piętro budynku - 2 pokoje, pomieszczenie przynależne WC o pow.2 m2; brak łazienki) oraz udział w częściach wspólnych w budynku i gruncie wynoszący 892/10000. Lokal wymaga kapitalnego remontu.

U5- teren zabudowy usługowej. Przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa w tym budynki użyteczności publicznej dla administracji publicznej, poczty, bankowości, telekomunikacji, ochrony zdrowia.

 

 

 

69.200,00

 

 

 

10.000,00 zł

 

do dnia

21.04.2017r.

 

 

 

25.04.2017

 

Godz. 10:30

3

Samodzielny lokal użtkowy nr 9 o pow. użytkowej 68,22 m2 ( I piętro budynku -składający się z czterech pokoi, dwóch pomieszczeń WC, korytarzyka do zabudowy, brak łazienki,) oraz udział w częściach wspólnych w budynku i gruncie wynoszący 1711/10000. Lokal wymaga kapitalnego remontu.

U5- teren zabudowy usługowej. Przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa w tym budynki użyteczności publicznej dla administracji publicznej, poczty, bankowości, telekomunikacji, ochrony zdrowia.

 

 

124.800,00

 

 

 

18.000,00 zł

 

do dnia

21.04.2017r.

 

 

 

25.04.2017

 

Godz. 11:00

 

Księga Wieczysta WR1S/00031542/4, obręb 0007- Mietków, AM-1, działka nr 187/7 o pow. 0,1566 ha

Forma zbycia - sprzedaż na własność

Nabywca nieruchomości lokalowej będzie musiał we własnym zakresie przystosować lokal do prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokonać rozdziału poszczególnych instalacji tj. elektrycznej, wodociągowej, cieplnej.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Mietków, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Dojazd do nieruchomości jest z drogi publicznej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się dnia 25 kwietnia 2017r. wg. kolejności w ogłoszeniu

w sali nr 15 w Urzędzie Gminy w Mietkowie, ul. Kolejowa 35.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia

21 kwietnia 2017 r. przelewem na konto Urzędu Gminy Mietków :

 

BS Oleśnica o/ Mietków Nr rachunku 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004 .

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Mietków.

 

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer lokalu .

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w licytacji. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, a w przypadku osoby prawnej, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konta. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Do cen wylicytowanych doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Nabywca jest zobowiązany do:

1) Podpisania protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego.

2) Wpłacenia kwoty nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność oraz poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów notarialnych i sądowych oraz opłat podatkowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Mietków.

Gmina Mietków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Położenie nieruchomości można oglądać na stronie internetowej wrosip.pl ; lokale można oglądać w dni robocze w godz. 8:00 do 14:00

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 19 Urzędu Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, tel. 71 3168 113 wew.120 lub 71/ 360 49-07 w dni robocze w godzinach 8:00 - 15:00

 

Mietków, dnia16 marca 2017r.       

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl