Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność GMINY MIETKÓW


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Mietków »
Miejscowość: Mietków
Ogłaszający: WÓJT GMINY MIETKÓW
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 21.04.2017
Cena: 43.150,00 + VAT

WÓJT GMINY MIETKÓW

O G Ł A S Z A

 

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność GMINY MIETKÓW

 

Lp.

Opis nieruchomości i udział w nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w mpzp wsi Mietków

Cena wywoławcza w zł

Wadium

w zł

Termin przetargu

1

Działka nr 187/12 o pow. 407 m2

obrębMietków, AM-1,

WR1S/00037269/8

Nieruchomość gruntowa niezabudowana z dostępem do drogi publicznej poprzez ustanowienie

służebności na dz.nr 187/13 i nr 189/10 , istnieje możliwość wykonania przyłączy elektrycznego,

wodociągowego i kanalizacyjnego.

Zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/175/2006 Rady Gminy w Mietkowie z dnia 22 lutego 2006 r. teren działki nr 187/12 jest oznaczony symbolem U5 - teren zabudowy usługowej. Przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa w tym budynki użyteczności publicznej dla administracji publicznej, bankowości, poczty, telekomunikacji, ochrony zdrowia.

 

 

 

43.150,00

+

podatek VAT

 

 

 

6.000,00

 

 

do dnia

21.04.2016

 

 

 

25.04.2017r

 

Godzina 9:30

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Mietków, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań .

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Przetarg odbędzie się dnia 25.04.2017 r. o godz. 9:30

w Urzędzie Gminy w Mietkowie, ul. Kolejowa 35 w sali nr 15.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 21 kwietnia 2017 r.przelewem na konto Gminy Mietków : BS Oleśnica o/ Mietków Nr rachunku 72 9584 1119 2012 1200 0315 0004 .

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Mietków.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer działki i jej położenie .

Do cen wylicytowanych doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w licytacji. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, a w przypadku osoby prawnej, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konta. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Nabywca jest zobowiązany do:

1) Podpisania protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego.

2) Wpłacenia kwoty nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność oraz poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów notarialnych i sądowych oraz opłat podatkowych.

Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz Gminy Mietków.

Gmina Mietków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Położenie nieruchomości można oglądać na stronie internetowej www.wrosip.pl,

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 19 Urzędu Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, tel. 71 3168 113 wew. 120 lub 71/ 360 49-07 w dni robocze w godzinach 8:00 ? 14:30.

 

Mietków, dnia 17.03.2017r.           

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl